Ковова І.С.

Посада – доцент кафедри
 
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
 
Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 1. Основи автоматизації бухгалтерського обліку
 2. Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті
 3. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 4. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 5. Податки, податкові системи, оподаткування підприємств
 6. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 2. Ковова І.С. Механізми формування економічної стійкості малих підприємств України: [монографія]. – К.: Афіна, 2015 – 142с.
 3. Повышение экономической устойчивости малого предприятия ISBN-10: 3659565423, Lambert Academic Publishing, Deutschland, Saarbrucken, – 2014 – 76с.

Наукові статті

 1. Ковова І.С. Облік товарів в умовах діджиталізації. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип. 50. К.: ДУІТ, 2021. С. 122-129 (Index Copernicus, CEE Index)
 2. Svitlana Semenova (Ukraine), Irina Kovova (Ukraine), Svitlana Shuliarenko (Ukraine), Olga Shpyrko (Ukraine), Tetiana Bukoros (Ukraine)“Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine” Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(2), стр. 501-514 (Scopus)
 3. Ковова І.С., Чайка Н.М. Стан та перспективи розвитку експортноімпортних операцій України. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – 2019. – №45. – С. 60-72
 4. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 5. Ковова І.С. Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні / І.С. Ковова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 139-158.
 6. Ковова І. С. Чи готова Україна до європейського податкового простору? Питання по ПДВ// Бухгалтерський облік і аудит, № 4, 2017 – с. 9-19.
 7. Ковова І.С. Облік, аудит та оподаткування в акціонерних товариствах Швейцарії / І.С. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 3. – С.18-23.
 8. Актуальні аспекти розкриття в звітності інформації щодо розрахунків з постачальниками в умовах євроінтеграції // «Бухгалтерський облік і аудит», 2016. – Вип. 7-8. – С. 36-40.
 9. Напрями вдосконалення державного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2015. – №2(23) – С. 133-141.
 10. Ковова І.С. Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту // Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2015. – Вип. 18. – С.48-50.
 11. Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку // «Бухгалтерський облік і аудит», 2015. – Вип. 9. – С. 39-44.
 12. Ковова І.С. Напрямки реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / І.С. Ковова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 10, жовтень 2015 р. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції // І.С. Ковова, С.М. Семенова / Актуальні проблеми економіки, 2015. – № 11 – С. 353-358.
 14. Стійкість національної економіки та її складові //Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – Вип. 18. – С.43-45.
 15. Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні/Ковова І.С., Пахота Н.В.// Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 11. – С. 159-162.
 16. Обліково-аналітичне забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту/ Ковова І.С., Пахота Н.В.//«Регіональна економіка та управління» Запоріжжя ISSN: 2311-8946 №5, 2016 с. 68-71.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Kovova I. THE MAIN TRENDS OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE // ROČENKA UKRAJINSKO SLOVENSKÁ. – 2019. – №1. – С. 191-198
 2. Порівняльна характеристика системи звітності Польщі та України у секторі МСП в рамках імплементації угоди України з Євросоюзом// Научные труды SworldИваново Научный мир, том 7, випуск 45 12/2016, с. 80-87.
 3. Побудова системи управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій// Thegenesisofgenius. Scientist and educational journal, Geneva, Switzerland, 2016 #7 ISSN 7634-567X, p. 13-15.
 4. Kovova I. Methodical approach estimates the total economic sustainability of small businesses/ I. Kovova // Scientific and practical edition: Vienna, Austria 27 July. Publishing Center of  The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague (Czech Republic), 2015. – Р.193-199.
 5. Grading system Of Accounting And  Analytical Support Economic Security Water Transport// The Scientific Associationof Economists and Lawyers «Fundacio»: Zagreb’s International Conference on Lawand Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia), 2014, the collection of scientific papers. р.87-91.
 6. Люстрация как инструмент повышения качества управления национальной экономикой Украины// Scientific and practical edition: Prague (CzechRepublic), 26-27 of September 2014. Publishing Centerof The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen 2014, p. 250-254.
 7. System Of Accounting And Analytical Support Economic Security Water Transport //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 4(37).Том 2 – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 414-474 – с.56-60.
 8. Economic sustain ability of small enterprises //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 3 (36). Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 314-057 – с. 44-48.
 9. Kovova I. Innovate tools to ensure the economic sustainability of small business / I. Kovova // Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187. – Выпуск 3. Том 35. – Иваново: Маркова АД, 2013: ЦИТ:313-007 – С.7-12.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Ковова І.С., Перекрестова А.Р., Бондар Д.Ю. Аналіз поточного стану оподаткування податком на прибуток підприємств ЄС та тенденції змін системи корпоративного оподаткування в Європі. “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (29-31 січня 2022 року Харків, Україна). С. 1659-1667.
 2. Ковова І.С., Козлова О.О. Управління відносинами з постачальниками та підрядниками як інструмент економічної безпеки підприємства. «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року)». К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. С. 559-561. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/conferences/international-scientific-and-practical-conferences/
 3. Ковова І.С. ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В COVID-КРИЗУ. Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ(29-31 березня), м. Київ, 2021, с.238-239. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 4. Ковова І.С. (2020). Облік і цифрове мислення: перспективи реалізації. Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів (25 – 27 березня 2020), м. Київ. К.:ДУІТ, С.310-311. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 5. Ковова І.С. Економічний стан галузі транспорту та тенденції її розвитку / С.М. Шуляренко // Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ (Київ, 27-29 березня 2019). – К.: ДУІТ, 2019. – С. 274-276. Режим доступу: http://duit.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/zbirnyk-tez-2019-r..pdf.
 6. Ковова І.С. Автоматизація обліку в Європейському союзі // Збірник тез науково-методичної конференції (Київ, 26-29 березня 2018 року) Частина І, К.: ДУІТ, 2018 с.252-254.
 7. Ковова І.С. Система підтримки фізичних осіб-підприємців у Чехії / І.С. Ковова, Р.П. Вакуленко // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 64-66.
 8. Ковова І.С. Теоретичні підходи до трактування категорії зобов’язані і кредиторської заборгованості / І.С. Ковова, Л.І. Зелена // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 19-20.
 9. Ковова І.С. Перспективи розвитку напрямків автоматизації в обліку, аналізі і аудиті// Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2016.
 10. Ковова І.С. Екстернальне та інтернальне моделювання при прийнятті рішень в обліку, аналізі і аудиті //Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2014
 11. Ковова І.С. Інноваційні підходи до формування системи оцінки рівня економічної стійкості галузі водного транспорту// «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах» матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014р. – К.: КДАВТ, 2014 – с.108-110
 12. Ковова І.С. Інструменти підвищення внутрішньої економічної стійкості малих підприємств України – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»  м. Одеса ОНАЗ 2013р. С.20-22.
 13. Оценка изменения экономической устойчивости малого предприятия в следствие реинжиниринга бизнес-процессов- МЗНПК «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» материалы XXVII международной заочной научно-практической конференции. (17 июля 2013 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК» стор.104-108.
 14. Оценка экономической устойчивости сектора малого бизнеса Украины «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: ISSN 2309-3390. Сб. ст. по материалам XXХII международной науч.-практ. конф.— Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. №12(32) — с.165-170.
 15. Ковова І.С. Напрямки вдосконалення державного організаційно-інформаційного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств – Науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі» – 2013 – КДАВТ С.93-96.
 16. Ковова І.С. Автоматизація обліку і контролю на підприємствах водного транспорту України. ЗНП НАУ Проблеми системного підходу в економіці, К.: № 41, 2012 р. С.41-45

Навчальні посібники

 1. Ковова І.С. Інформаційні і комунікаційні технології в менеджменті Електронний навч. посібн. [Ел. ресурс]. К.: ДУІТ, 2021.  Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/іктм
 2. Ковова І.С. Інформаційні і комунікаційні системи в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності Електронний навч. посібн. [Ел. ресурс]. К.:ДУІТ, 2021. Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/іктсптбд;
 3. Електронний методичний он-лайн посібник з вивчення дисципліни «Основи автоматизації бухгалтерського обліку» Конспект лекцій та завдань для практичної і самостійної роботи.
 4. Ковова І.С. Фінансовий облік 1: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: ДУІТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/фіноблік-1
 5. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств : Ел.навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/оазебп
 6. Ковова І.С. Автоматизоване робоче місце бухгалтера: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/армб.
 7. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – К.: Афіна, 2016. – 178с.

Методичні праці

 1. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування») / Укладачі Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Колумбет О.П., Ярмоліцька О.В., Ковова І.С. К.: ДУІТ. 2021. 52 с. 
 2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для студентів денної та заочної форм навчання. / Укладачі Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Колумбет О.П., Ярмоліцька О.В., Ковова І. К.: ДУІТ, 2021. 46 с.
 3. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу»
 4. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів ЗНФ «О і А»
 5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 6. Програма та методичні рекомендації по проходженню комплексної практики з фаху для студентів 4-го курсу спеціальності напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” всіх форм навчання
 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 9. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 10. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 11. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 12. Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 13. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 14. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання