Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів та включає:

  • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
  • розробку прикладних наукових тем;
  • підготовку і захист дисертацій;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах факультету управління та технологій, виступають рецензентами та опонентами підготовлених кандидатських дисертацій в ДУІТ та інших ВНЗ.

Кафедра виконвала ініціативну науково-дослідну роботу «Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліково-звітного процесу на підприємствах транспорту в умовах євроінтеграції» з № держреєстрації 0116U003938 – 2016-2020 роки. Керівник роботи – д.е.н., проф. Малишкін О.І., виконавцями виступали усі члени кафедри.

За результатами досліджень авторами проф. Малишкін О.І., доц. Безверхий К.В., доц. Семенова С.М., доц. Шуляренко С.М., доц. Ковова І.С., доц. Карєв В.П. видано монографію «Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС».

З 2022 року на кафедрі започатковано ініціативну науково-дослідну роботу на тему «Облік і оподаткування в умовах сталого розвитку» з № держреєстрації 0122U000522. Керівник роботи – к.е.н., доц. Колумбет О.П., виконавцями є усі члени кафедри.

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі під час проведення лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова і визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідних робіт.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Бухгалтерські студії» (керівник доц. Колумбет О.П.), на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень.

Досягнення наших студентів

Високий рівень знань наших студентів засвідчують грамоти та дипломи на різноманітних конкурсах та олімпіадах.

kafOiO_naukrob_2

У 2016 році студентка Процепова Анастасія за результатами заключного ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (на базі Київського національного торговельно-економічного університету) отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Інтегрована звітність компанії в сучасних умовах» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2017 році студентки Мальована Віта і Кравчук Анастасія отримали подяку від оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Трансформація фінансової звітності за нормативами ЄС» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2018 році студентки Крилова Ірина і Процепова Анастасія за результатами заключного ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту) отримали дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи – «Генезис податку на прибуток» (науковий керівник – д.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2018 році студентки Крилова Ірина і Процепова Анастасія узяли участь у заключному ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», яка відбулась у Миколаївському національному аграрному університеті. Із загальної кількості учасників 147 студентів, студентка Крилова Ірина зайняла 7 місце, студентка Процепова Анастасія – 12 місце і отримала спеціальний диплом у номінації «Найбільш оптимальний план аудиту». Готували студентів викладачі кафедри – проф. Малишкін О.І. і доц. Афанс’єва І.І.

У 2019 році студентки Бех Тетяна, Сірошенко Ольга, Чайка Наталія взяли участь у заключному ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», яка відбулась у Миколаївському національному аграрному університеті. Спеціальними дипломами були нагороджені Сірошенко Ольга «За професійний підхід до розв’язку завдань» і Чайка Наталія «За найкращі знання нормативної бази з аудиту». Готував студентів професор кафедри Малишкін О.І.


У 2020 році студентка 1 курсу магістратури Шкуліпа Анна Олександрівна отримала диплом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту). Тема роботи – «Податок на виведений капітал: обліково-звітні аспекти» (науковий керівник – д.е.н., проф., САРА, професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).

У 2021 році студентка 1 курсу магістратури Хижняк Вікторія Миколаївна отримала диплом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (на базі Національного університету «Чернігівська політехніка»). Тема роботи – «Синергія інформації фінансової та нефінансової звітності (ефект на рівні компанії і користувачів)» (науковий керівник – д.е.н., проф., САРА, професор кафедри обліку і оподаткування О.І. Малишкін).