Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів та включає:

  • підготовку і захист дисертацій;
  • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
  • розробку прикладних наукових тем;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах факультету управління та технологій, виступають рецензентами та опонентами підготовлених дисертацій в інших закладах вищої освіти.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при проведенні лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова і визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідної роботи.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Сучасний менеджмент» (керівник к.е.н, доц. Тарновська І.В.), на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, виступають на студентських наукових конференціях.