tkachenko_o

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання – доцент

Дисципліни, що викладає

 • Емпіричні методи програмної інженерії
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Проектування систем електронного документообігу
 • Системний аналіз
 • Моделювання систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Нейромережеві технології
 • Фундаментальні комп’ютерні алгоритми
 • Проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем

Навчальні посібники:

 1. Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування.Ч.1: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 267 с.
 2. Ткаченко О.А., Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Сучасні парадигми програмування. Ч.2: Навч. посіб. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В.Овчарук – К.: Вид-во КНУКіМ, 2017. – 305 с..

 

Наукові статті:

 1. Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем / О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2017. – Вип.№ 1 (26). – С. 129-133
 2. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Співробітництво бізнесу та освіти як фактор зменшення ризиків для підприємств транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса: Видавничій дім «Гельветика», 2017. – Вип.23. – Ч.1. – С. 140-143.
 3. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Багаторівневе моделювання складних систем на основі ситуаційно-орієнтованої мережі Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. 2016.– №9. – S. 19 – 27.
 4. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Рибальський М.Р. Деякі аспекти моделювання гри в шахи [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, М.Р. Рибальський // Inzynieria i technologia. Оsiqgniecia naukowe, rozwoj, propozycje: zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o. “Diamond trading tour”, 2016. – №12. – S. 11 – 16.
 5. Ткаченко О.І., Шепель В.А. Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google [Текст] / О.І.Ткаченко, В.А. Шепель // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 2 (25). – С. 228-234.
 6. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Система прийняття управлінських рішень щодо підготовки кадрів підприємств водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, О.А. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2016. – Вип.№ 1 (24). – С. 200-208.
 7. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі [Текст] / О.І Ткаченко, О.А. Ткаченко, К.О. Ткаченко // Водний транспорт: Зб. наук. праць. –  К.: КДАВТ, 2015. – Вип.№2 (23). – С. 222-230.
 8. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Особливості багаторівневого моделювання складної економічної системи підготовки фахівців [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»: Зб. наук. праць. –  О.: ОНУ,  2015.  – Том 20. Вип. № 4 (Том 20). –  С. 276-280.
 9. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О., Коба В.Г. Технологія та моделювання прийняття управлінських рішень в системі підготовки фахівців водного транспорту [Текст] / О.І Ткаченко., К.О. Ткаченко, В.Г. Коба // Економічний аналіз: зб. наук. пр. ТНЕУ. – ТЕРНОПІЛЬ: ТНЕУ, 2014. – Том 16. №2. – С. 75-81.
 10. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Ситуаційно-продукційне моделювання системи підготовки фахівців водного транспорту / О.І.Ткаченко, К.О. Ткаченко // Економічний аналіз : збірник наук. праць /Тернопільский нац. екон. Університет. – Тернопіль: «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 4. C. 170-174.

 

Тези доповідей:

 1. Ткаченко О.І.,Ткаченко О.А. Навчальний курс з програмування для науковців.// Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Простір і час сучасної науки». (Київ. 19-21 квітня 2011р.). Ч.5. – С.39-41.
 2. Ткаченко О.І.,Овчарук І.В Основні принципи моделювання та проектування систем прийняття рішень у бізнесі. //Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання об’єктів, процесів та систем». (Київ. 24-26 травня 2011р.) – К.: КДАВТ, 2011. – С.90-91.
 3. Ткаченко О.І.,Ткаченко О.А. Деякі аспекти побудови систем прийняття рішень на транспорті // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі” (Київ, 20-22 листопада 2013р.). – К: КДАВТ, 2013.– С.203-205.
 4. Ткаченко К.О., Ткаченко О.І. Моделювання системи підготовки /перепідготовки фахівців водного транспорту / К.О. Ткаченко, О.І. Ткаченко // Дев’ята Міжнар. конф. [«Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2014)], (Київ, МННЦ, 25-26 листопада 2014р.) : тези доп. – К. : МННЦ. – 2014. – С. 266-272. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua2014
 5.  Петріченко Б.А., Ткаченко О.І. Оптимізація маршрутів за допомогою генетичних алгоритмів/ Б.А. Петріченко, О.І. Ткаченко // Матеріали міжнар. науко.-практ. конф. “Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах” (Київ, 27-28 листопада 2014р.). К.: КДАВТ. –2014. – С.166.
 6. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Моделювання процесів прийняття управлінських рішень на транспорті / О.І. Ткаченко, О.А. Ткаченко, І.В.Овчарук // Матеріали міжнар. науко.-практ. конф. “Економіко-екологічні проблеми  розвитку транспортної галузі в сучасних умовах” (Київ, 27-28 листопада 2014р.). К.: КДАВТ. –2014. – С.153-155.
 7.  Ткаченко О.І., Ткаченко О.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі/О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко// Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015. –Ч.2. – С. 192-197. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015
 8. Ткаченко О.І. Тенденції використання «хмарних» технологій в сучасному освітньому просторі/ О.І.Ткаченко//Десята Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: Інформація для всіх» (ІТЕА-2015) (Київ, МННЦ, 26-27 листопада 2015р.): К.: МННЦ. – 2015.– Ч.2.–С. 197-203. –Режим доступу// http://itea-conf.org.ua/2015
 9. Ткаченко О.І. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці фахівців для сфери культури / О.І.Ткаченко // Всеукр. наук.-практ. конф. «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі» (Київ, КНУКіМ, 7-8 квітня 2016). – С.134-139.
 10. Ткаченко О.І., Заболотний І.І. Система тестування знань студентів у сфері комп’ютерних наук і програмної інженерії / О.І.Ткаченко, І.І.Заболотний // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.78-84.
 11. Ткаченко О.І., Проскуряков М.О. Створення мобільного додатку офісного спрямування / О.І.Ткаченко, М.О.Проскуряков // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.152-156.
 12. Ткаченко О.І., Слободяник С. Інтерактивна система розвитку інтелектуальних здібностей людини / О.І.Ткаченко, С.Слободяник // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.172-177.
 13. Ткаченко О.І. Використання «хмарних» технологій та Е-освіти в сучасному інформаційному просторі / О.І.Ткаченко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.190-196.
 14. Ткаченко О.І., Червак О. Система автоматизації навчального процесу/ О.І.Ткаченко, О.Червак // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.196-199.
 15. Ткаченко О.І., Четверикова Л.О. Верифікація та атестація програмного забезпечення / О.І.Ткаченко, Л.О.Четверикова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2.- С.199-204.
 16. Ткаченко О.І., Траханов В.Ю. Розробка веб-додатків для сфери ІТ / О.І.Ткаченко, В.Ю.Траханов // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, на-уці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУ-КіМ,21-22 квітня 2016).–Ч.2.–С.204-207.
 17. Ткаченко О.І. Мережеве моделювання складних систем /О.І.Ткаченко // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.327-333.
 18.  Tkachenko О., Tkachenko K. Modeling of management decisions’ processes in complex economic system / О. Tkachenko, K. Tkachenko // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, КНУКіМ, 21-22 квітня 2016). – Ч.2. – С.321-327.
 19. Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Світові державні стратегії кібербезпеки / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: ІІ наук.-практ. Конф. (Київ, 23-24 березня, 2017 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 270-274.
 20. Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І. Інноваційні моделі організації хмарно-орієнтованого середовища навчального закладу / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко //Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.136-137.
 21. Ткаченко О.А.,Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців / О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О.Ткаченко// Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.233-235
 22.  Ткаченко О.І., Миколайчук О. І., Ткаченко К.О. Реалізації Web-сервісу перекладу коміксів на основі використання Web-орієнтованих мов програмування /О.І. Ткаченко, О.І. Миколайчук, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.66-67.
 23. Ткаченко О.І., Остаф’єв Т.О. Використання мережі Петрі при моделюванні систем та паралельних обчислень /О.І. Ткаченко, Т.О.Остаф’єв// Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.72-73.
 24. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О. Механізм управління підготовкою кадрів з урахуванням рейтингу підприємств підготовки фахівців /О.І. Ткаченко, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті, та економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (Київ, 18-19 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ –2017. – С.239-241.
 25. Ткаченко О.І. Формування вимог до моделі представлення знань /О.І.Ткаченко//Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.119-121.
 26. Ткаченко О.І., Ткаченко К.О., Жук Д.О. Система управління навчальним процесом на основі хмарних технологій /О.І. Ткаченко, К.О. Ткаченко , Д.О.Жук//Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та  бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – С.130-132.
 27. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Ткаченко К.О. Європейський досвід використання цифрових компетенцій при підготовці фахівців /О.І. Ткаченко, О.А.Ткаченко, К.О. Ткаченко //Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.233-235.

 

Методичні вказівки:

 1. Ткаченко О.А., Ткаченко О.І. Комп’ютерне програмування/ О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко// К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2013. – 60 с.
 2. Ткаченко О.І., Овчарук І.В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт «Лабораторні роботи. Мова С/С++», К.: КДАВТ, 2010. – 78 с.
 3. Овчарук І.В., Ткаченко О.І. Навчальний посібник. Мова С/С++. Основи програмування. – К.: КДАВТ, 2008. – 145с.
 4. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Мова Visual Basic. Лабораторний практикум. /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2004. – 64 с.
 5. Ткаченко О.І., Ткаченко О.А., Овчарук І.В. Економічна інформатика. Фінансові функції Excel /О.А.Ткаченко, О.І.Ткаченко, І.В. Овчарук// К.: КДАВТ, 2003. – 48 с.