Посада – професор кафедри

 Науковий ступінь – доктор економічних наук, 08.00.08

 Вчене  звання – професор кафедри фінансів і кредиту

Дисципліни, що викладає:

 • Корпоративні фінанси (на англ. мові)
 • Фінансове планування та прогнозування
 • Фінансова і банківська статистика
 • Інвестування
 • Проектний аналіз
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління фінансовими ризиками
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Фінансовий аналіз
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління ризиками
 • Ризик-менеджмент

Наукові інтереси:

 • Управління фінансами транспорту та фінансове планування
 • Економічне прогнозування в умовах нестабільної економіки
 • Інвестиції реального сектора економіки та їх оцінка

Наукова діяльність

Монографії

 1. Управління фінансовою безпекою підприємств транспортної сфери: Монографія / Н.І. Богомолова, О.О.Кравченко, О.В. Андрєєва, Е.О. Соколова, Є.В. Талавіра, С.С. Пінчук, Г.П. Савіцька– ДЕТУТ, 2017 – 327с.
 2. Кравченко О.А. Анализ финансового потенциала предприятий на основе бальной оценки // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne: [monograph]. Poland, TheAcademy of Management and Administration in Opole, 2017. 348 pp. Pр. 294-300.
 3. Кравченко О.А. Формирование компетенций в системе высшего образования // Vzdelávanie a spoločnosť: [monograph]. Prešovská univerzita v Prešove, 2017.

Наукові статті:

 1. Kravchenko O. The financial aspects of innovative development of the railway transport in Ukraine. International Journal of Engineering and Technology, 2018, vol. 7, no 4.3: special issue 3, pp. 563–567. (Scopus)
 2. Kravchenko O., Bohomolova N., Pinchuk S., Britchenko I. Assessment of the determinants of the financial security of railways in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Volume 4, No 27 (2018), 2018. Pр. 270-282.(Web of Science).
 3. Kravchenko O.Public-privatepartnershipas a mechanism for financing infrastructure modernization. Baltic Journal of Economic Studies, 2019, vol. 5, no. 1, рр. 112–117. (Web of Science).
 4. Kravchenko O., Bohomolova N. Determinants of railway transport sustainability. SHS Web of Conferences 67, 04008 (2019). (Web of Science).
 5. Кравченко О.О. Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 312–321.
 6. Кравченко О.О., Пінчук С.С. Концептуальна модель збалансованої системи показників для підприємств залізничного транспорту. Ефективна економіка. 2016. № 4.
 7. Кравченко О.О. Оцінка фінансового потенціалу залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління». 2016. Вип. 37. С. 84–94.
 8. Кравченко О.О., Гудкова В.П., Творонович В.І. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 62–71.
 9. Кравченко О.А. Перспективы инновационного развития железнодорожного транспорта Украины: финансовые аспекты. Економіка промисловості. 2017. № 2 (78). С. 22–36.
 10. Кравченко О.О., При. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах зростання невизначеності. Ефективна економіка. 2018. № 12.
 11. Кравченко О. О., Пінчук С. С. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як відображення стану зовнішнього середовища. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7972
 12. Kravchenko O., Bohomolova N., Karpenko O., Savchenko M., Bondar N. Scenario-based financial planning: the case of Ukrainian railways. National Accounting Review, 2020, 2(3): 217-248. doi: 10.3934/NAR.2020013

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Кравченко О.О. Проблеми формування фінансових ресурсів на залізничному транспорті в умовах структурних перетворень. ХІV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки транспорту». Дніпропетровськ, 2016. C. 120-121.
 2. Кравченко О.О. Адаптація фінансового планування до міжнародних стандартів. ХІ міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ–2016». Київ, 2016. С. 54-56.
 3. Кравченко О.А. О сущности понятия «финансовое планирование». І всеукр. наук.-практ. конф «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України». Суми. С. 53-57.
 4. Кравченко О.А. Методологические проблемы фінансового планирования. Всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». Ужгород, 2016. С. 194-197.
 5. Кравченко О.О. Оцінка фінансових потреб на структурні перетворення на залізничному транспорті України. ХV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми економіки транспорту». Дніпропетровськ, 2017. C. 174-175.
 6. Кравченко О.А. Методологические отличия понятий «финансовое планирование» и «бюджетирование». міжн. наук.-практ. конф. «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку». Ужгород, 2017. С. 160-162.
 7. Кравченко О.О.Фінансові інструменти інноваційного відтворення на залізничному транспорті України. ІV міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». Львів, 2017. С. 717–718.
 8. Кравченко О.А. Формирование стратегического инвестиционного портфеля предприятия. ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II. Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2017. Pp. 137–140.
 9. Кравченко О.А. Оценка финансовых рисков железнодорожного транспорта. 5-а міжн. наук.-практ. конф «Modern problems of management: economics, education, healthcare and farmacy». Opol, Poland, 2017. Рр. 37–39.
 10. Кравченко О.О. Особливості фінансового прогнозування в умовах нестаціонарного ринкового середовища. Міжн. наук.-практ. конф.«Розвиток фінансового сектору національної економіки: фінансовий, обліково-аналітичний, правовий, соціальний та інформаційно-технологічний аспекти». Київ, 2017. С. 33–35.
 11. Кравченко О.А. Бальная оценка финансового потенциала предприятий. Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції трансформації економіки та управління». Київ, 2017. С. 138–141.
 12. Кравченко О.А. Моделирование корпоративного портфеля ПАО «Укрзализныця». Міжн. наук. конф. «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології». Каунас (Литва), 2017. С. 191–194.
 13. Кравченко О.А. Концессия как інструмент обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Финансово-кредитный механизм активизации инвестиционного процесса». Київ, 2017. С. 203–206.
 14. Кравченко О.А. Проблемы финансового обеспечения инновационного развития малого бизнеса в Украине. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». Ужгород, 2017. C. 218–221.
 15. Кравченко О.А. Финансирование развития инфраструктуры в условиях бюджетного дефицита. V Міжн. наук.-практ. конф. «Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики». Харків, 2018.
 16. Кравченко О.А. Проблемы формирования инвестиционных ресурсов ПАО «Укрзализныця». Міжн. наук.-техн. конф. «Технології та інфраструктура транспорту». Харків, 2018. C. 478–480.
 17. Кравченко О.А. Обеспечение финансовой безопасности предприятий в условия хрыночной экономики. ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку». Ужгород, 2018. С. 136-137.
 18. Кравченко О.А. Государственно-частное партнёрство как механизм финансирования развития транспортной инфраструктуры. IV междунар. научно-практ. конф. посвященная 65-летию БИИЖТа-БелГУТа «Актуальные вопросы и перспективы развития транспортного и строительного комплексов». Гомель (Беларусь), 2018. С. 249–251.
 19. Кравченко О.А. Поведенческая составляющая дивидендной политики корпорации. ІІ міжн. наук.-практ. конф. «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку». Київ, 2018. С. 199–201.
 20. Кравченко О.А. Проблеми збалансування науково-дослідницької та навчальної роботи університетів. Міжн. наук.-практ. конф. «Конкурентоспособность высшего образования в условиях информационного общества». Чернігів, 2018. С. 73-75.
 21. Кравченко О.О. Прогнозування як складова фінансового планування в умовах нестабільного середовища. Міжн. наук.-практ. Internet-конференція «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті». Харків, 2018. C. 111-113.
 22. Кравченко О.О. Оцінка ризику неплатоспроможності підприємств в умовах нестабільної економіки. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». Ужгород, 2018. C. 244–247.
 23. Кравченко О.О. SWOT-аналіз як інструмент виявлення «критичних зон» платоспроможності. Міжн. наук.-практ. конф. «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації». Суми, 2018. С. 347–350.
 24. Кравченко О.А. Угрозы производственно-экономической безопасности железнодорожного транспорта Украины. 15 міжн. наук.-практ. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». Харків, 2019. С. 36-38.

Методичні праці

 1. Кравченко О.О., Соколова Е.О. Фінансовий ринок: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. Київ: ДУІТ, 2017. 142 с. [Електронний ресурс].
 2. Кравченко О.О. Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 073 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання. Київ: ДЕТУТ, 2017. 62 с. [Електронний ресурс].
 3. Богомолова Н.І., Кравченко О.О., Андрєєва О.В., Пінчук С.С., Соколова Е.О., Талавіра Є.В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» –  К.:ДУІТ, 2020.  – 72 с. [Електронний ресурс].

Член Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» з 19 квітня 2021 року на підставі рішення Правління Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» №120 від 19 квітня 2021 року.