Наукова робота кафедри спрямована на розвиток творчого, дослідницького потенціалу викладачів, аспірантів та студентів, підвищення професійного рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів. Основними напрямами її реалізації є:

  • залучення студентської молоді до наукових досліджень через науковий гурток «Фінансист», конкурси наукових робіт, олімпіади тощо;
  • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
  • участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
  • підготовку і захист дисертацій, тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах факультету управління та технологій, виступають рецензентами та опонентами підготовлених докторських та кандидатських дисертацій в ДУІТ та інших ВНЗ.

Кафедра виконує ініціативну науково-дослідну роботу «Обґрунтування механізму фінансової безпеки економічних суб’єктів» з № держреєстрації 0118U100060 – 2018-2023 роки. Керівник роботи – д.е.н., проф. Богомолова Н.І., виконавцями виступають члени кафедри, аспіранти, студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

За результатами досліджень авторами проф. Богомолова Н.І., проф. Кравченко О.О., доц. Андрєєва О.В., доц. Соколова Е.О., доц. Талавіра Є.В., доц. Пінчук С.С., доц. Савіцька Г.П. видано монографію «Управління фінансовою безпекою підприємств транспортної сфери».

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі під час проведення лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть студенти. За актуальними напрямами досліджень працює науковий гурток «Фінансист» (керівник професор Богомолова Н.І.), на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень. Студенти приймають участь у олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, виступають на наукових конференціях, публікують наукові статті в фахових виданнях, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі університету.

За останні п’ять років викладачами кафедри та здобувачами вищої освіти  опубліковано 55 наукових статей, 37 доповідей на конференціях.

Основними науково-практичними результатами за останні роки є:

  • розробка механізму фінансування інноваційного розвитку підприємств, в тому числі, залізничного транспорту;
  • розробка механізму оцінки економічної ефективності функціонування галузевих підприємств;
  • обгрунтування та реалізація механізму управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту;
  • розробка методологічних засад здійснення фінансового планування та прогнозування та ін.