tvoronovich

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 • Економічне прогнозування
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Маркетингові комунікації
 • Системний аналіз

ORCID: ID 0000-0002-8173-8343

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи

 1. Основні напрямки реструктуризації та розвитку залізничного транспорту України в умовах ринкової економіки (номер держреєстрації 0102U003293, 2010–2012 рр.)
 2. Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр., відповідальний виконавець)
 3. Економічний розвиток транспортної інфраструктури України(номер держреєстрації 0119U101875, 2019–2023 рр., відповідальний виконавець)

Монографії

 1. Творонович В. І. та ін. Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions: [колективна монографія]. – Кyiv.: Publishing, 2016. – 182с.

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Творонович В. І. Проблеми синтезу прогнозування управління розвитком великомасштабних об’єктів // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». – Вип. 1 (6). – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 151–155. [Index Copernicus]
 2. Творонович В. І. Діагностика доцільності реального інвестування в умовах нестабільної економіки / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2017. – C. 62–71. [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 3. Творонович В. І. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / В. П. Яновська (Гудкова), О. О. Кравченко, В. І. Творонович // Актуальні проблеми економіки. – № 2. – 2017. – C. 95–106 [EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія)]
 4. Tvoronovych V. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / V. Yanovska, O. Pylypenko, V. Tvoronovych, A. Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – Р. 583–587. [SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany) etc].
 5. Yanovska V. Digital Transformation of the Ukrainian Economy: Digitization and Transformation of Business Models [Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформація бізнес-моделей] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/contents.html
 6. Yanovska V. High-Speed Railways is a Priority Direction for the Development of Railway Transport [Швидкісні залізниці як пріоритетний напрямок розвитку залізничного транспорту] / Viktoriia Yanovska, Olga Levchenko, Viktoriia Tvoronovych and Anastasiia Bozhok [Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019): SHS Web Conf] – Volume 67. – 15 October 2019. (закордонне видання, WEB OF SCIENCE) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/ contents/contents.html

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Творонович В. І. Вантажні перевезення як елемент системи економічної безпеки ПАТ «Укрзалізниця»/ Творонович В. І. Черній В.О. // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип. 41(1). – К.: ДЕТУТ, 2018. – с. 78–86.
 2. Творонович В. І. Комбінований підхід впровадження маркетингової та економічної стратегії розвитку підприємства муніципального транспорту/ Творонович В. І. Черній В.О. //Економіка та суспільство 2020 № 22

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Яновська В.П. Роль корпоративних університетів у розвитку компаній / В.П. Яновська, А.Р. Божок, І.О. Творонович // Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії та перспективи: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., (Запоріжжя, 25-27 вересня 2019 р.). – Київ: АТ УЗ, 2019. – С. 25-26.
 2. Яновська В.П. Цифрова трансформація економіки України: оцифрування та трансформації бізнес-моделей/ В.П. Яновська В.П., О.В. Левченко, В.І. Творонович, А.Р. Божок // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції. Частина 2. (Харків, 6-8 червня 2019 р.). – Х: УкрДУЗТ, 2019. – С.67-69.
 3. Творонович В. І., Современные тренды диджитализации маркетинга/ В.І. Творонович, Черній В.О., Портной О.В.// тези доповідей за матеріаламиVІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., «Мониторинг и аналіз в системе эффективного менеджмента на железнодорожном транспорте:реали и перспективы» (Ужгород 25-27 вересня 2019 р.).
 4. Творонович В.І. Визначення та концептуалізація цифрової економіки/В.П. Яновська, В.І. Творонович, О.В. Портной //тези доповідей за матеріалами «New economics-2019» (Київ, 14-15 листопада 2019 р.).
 5. Творонович В.І.  Вплив цифрових лідерів на трансформацію маркетингу / В.І. Творонович В.І., Божок А.Р.// Бренд-менеджмент: маркетингові інструменти:тези доповідей за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., (Київ, 11 березня 2021 р.). – Київ: КНТЕУ, 2021. – С. 254-256.
 6. Творонович В.І., Устіловська А.С.  Перетворення у сфері управління персоналом у розрізі четвертої промислової революції «Індустрія 4.0» .. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку залізничного транспорту – УКРПРОФЗТ 2021» (м.Київ, 01.08.2021р.-03.11.2021р.) – К.: ДУІТ, 2021. – С.71-72

Закордонні видання

 1. Творонович В. І. Декомпозиція структури складних об’єктів при розв’язанні питань їх розвитку ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS Materials of International scientific and practical conference September, 13–16, Kosice, Slovac Republic.
 2. Творонович В. И., Яновская В. П., Творонович И.А. Особенности маркетингового подхода к организации пассажирских перевозок АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСОВ, IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БИИЖТа-БелГУТа, 11–12 октября 2018 года

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 2. Системний аналіз: Навчальний посібник / Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 158 c. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 5 від 14 березня 2015 року))
 3. Економіка транспорту: Навчальний посібник / За заг. ред. М. В. Макаренко (Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Андрієнко М. М.) – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20283 від 23 грудня 2013 р.))
 4. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2014 – 161 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 27 від 27 вересня 2012 року))

Методичні видання

 1. Яновська (Гудкова) В.П., Творонович В. І., Економетрія Метод. вказ. до самостійної, практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія» для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент» всіх форм навчання. – К.: ДЕТУТ,  2014. – 41 с.
 2. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Крищенко С. О. Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті Метод. вказ. до виконання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», – К.: ДЕТУТ, 2014. – 41с.
 3. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р. Економіко-математичні методи та моделі Метод. Вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504«Економіка підприємства», 6.030508«Фінанси та кредит» – К.: ДЕТУТ, 2013. – 141 с.
 4. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р. Економічне управління підприємством Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економічне управління підприємством» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» – К.: ДЕТУТ, 2016. – 130 с.
 5. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І. Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Економічне прогнозування» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та спеціальності 051«Економіки» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2016. – 84 с.
 6. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Ярим-Агаєв О.М. Метод вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2016. – 82 с.
 7. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Приймук О.Р., Божок А.Р. Метод вказівки до написання магістерської роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2018. – 93 с.
 8. Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. І., Божок А.Р. Метод вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2019. – 87 с.

Нагороди

 1. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України № 126602.
 2. Відмінник освіти України.

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (Інститут вищої освіти НАПН України, з 14.03.2019 р., Сертифікат № 01017, 14 березня, 2019).
 2. Система управління якістю та аудит (ISO 9001:2015) (Українська асоціація досконалості якості, з 10.12.2018 р. по 18.12.2018 р., Свідоцтво ТОВ «КПЯ «Системи»).
 3. Варшавська Школа Менеджменту, м. Варшава. Сертифікат № СЕ/20/2013, тема: «Вивчення економічної і маркетингової діяльності підприємств», 02.07.2013 р. – 12.07.2013 р.
 4. Mykolas Romeris University (Lithuania), Сертифікат № D-140/2021, Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) by the Erasmus+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, 24.03.2021.
 5. USAID Economic Resilience Activity, Сертифікат, Як запустити кейс-клуб, 24.05.2021.
 6. Державний університет інфраструктури та технологій, Сертифікат № 0111, Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг by the Erasmus+ Project 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP Crisis and Risks Engineering for Transport Services (Greng), 04.06.2021.

Участь у професійних об’єднаннях:

 1. Дійсний член Транспортної Академії України.
 2. Членство та активна участь у діяльності громадських організацій «Асоціація сприяння глобалізації освіти і науки СПЕЙСТАЙМ»,  «Простір вільної освіти».