pilipenko

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 • Економіка та організація інноваційно-інвестиційної діяльності на мікро- та макрорівні
 • Бізнес-моделі та економічні ризики транспортної компанії
 • Стратегічний маркетинг та стратегічний розвиток бізнесу
 • Конкурентоспроможність та ефективність підприємства
 • Економіка та суспільство

Досвід роботи в науковій (освітній) сфері – 25 років 8 міс. (на 01.11. 2021 р.)

Наукова діяльність

ORCID: 0000-0003-3096-2377

Член-кореспондент Транспортної Академії України з 2019 р.

Профіль в GoogleАкадемія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C0OETq8AAAAJ&hl=uk

Науково-дослідні роботи

 1. Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг (номер держреєстрації 0112U005792, 2013–2017 рр.)
 2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Економічний розвиток транспортної інфраструктури України» (№ Держреєстрації 0119U101875, 2019–2023 р.).

Монографії

 1. Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія: 2-ге вид., переробл. – К.: «ПрофКнига», 2019. – 132 с.
 2. Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 131 с. (електронне видання) (7,92 д. а.).

Наукові статті

Статті у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Pylypenko Olena. Marketing Research as a Way to Increase Competitiveness of Railway Company and Forecasting of Demand for Transport / Viktoriia Yanovska, Olena Pylypenko, Viktoriia Tvoronovych, Anastasiia Bozhok // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018), P, 583 – 587, Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19961/9301
 2. Пилипенко Е. В. Доля расходов на питание как показатель благосостояния общества // А. Н. Ярым-Агаев, Е. В. Пилипенко / Науковий журнал «Економіа України». – 2020. – № 1. (Index Copernicus, Google Scholar, OAJI.net).
 3. Пилипенко О. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи // Науковий журнал «Економіка України». –2016. – № 9 (658). – С. 31-43. (Index Copernicus, Google Scholar, OAJI.net).
 4. Пилипенко О. В. Вплив пандемії COVID-19 на господарсько-економічну діяльність цивільної авіації України / В. Г. Коба, О. В. Пилипенко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури татехнологій: Серія «Економіка і управління», 2021. – No.49. – С. 23-31. (Збірник входить до наукометричної бази CEE Index)
 5. Пилипенко О. В. Методичні підходи до прийняття рішень про закриття малодіяльних станцій залізничного транспорту України / В. Г. Коба, О. В. Пилипенко, І. О. Польовик // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління», 2020. Вип. 47. – К.: ДУІТ, 2020. – С. 32-43.
 6. Пилипенко О. В. Конкурентоспроможність ПАТ «Київхліб» на ринку хлібобулочних виробів / О. В. Пилипенко, О. М. Ярим-Агаєв, П. Р. Сторонюк // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління», 2019. Вип. 46. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 82-94. (Збірник входить до наукометричної бази CEEIndex).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Пилипенко О. В. Особливості впровадження та реалізації інновацій у малому будівельному бізнесі / О. В. Пилипенко, О. М. Ярим-Агаєв, І. В. Сухоребрик // Зб. наук. праць ДУІТ, серія «Економіка і управління». – Вип. 42. – К.: ДУІТ, 2018. – С. 89-101. (0,86 д. а.).
 2. Пилипенко О. В. Сутнісні особливості та умови забезпечення ефективності інтермодальних перевезень / О. В. Пилипенко, О. С. Бойко // Зб. наук. праць ДЕТУТ, cерія «Економіка і управління»/ – Вип.40. – К.:ДЕТУТ, 2017. – C. 82-95. (1,14 д.а.).
 3. Пилипенко О. В. Конкурентоспроможність ТОВ «Укр-логістика» на ринку логістичних послуг / О. В. Пилипенко, В. В. Маначинська // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», 2017, Вип. 40. – С. 232-244. (0,94 д.а)

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Пилипенко О. В. Критичне мислення – основа успішного підприємництва / О. В. Пилипенко, Є. Л. Осипова, А. В. Ференс // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. WARN, 7 грудня 2020 року. – К.: ДУІТ, 2020. – С.339–341.
 2. Пилипенко О. В. Особливості реалізації клієнтоорієнтованого підходу у великому бізнесі / В. Г. Коба, О. В. Пилипенко, М. А. Городецький // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 20-21.02. 2020 р. [тез доп.] – Рівне: О. Зень, 2020. – С. 145-148.
 3. Пилипенко О. В. Результати опитувань та анкетувань споживачів: проблеми оцінки / О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 20-21.02. 2020 р. [тез доп.] – Рівне: О. Зень, 2020. – С. 52-54.
 4. Пилипенко О. В. Місце клієнтоорієнтованого підходу у системі маркетингу підприємства / В. Г. Коба, О. В. Пилипенко, М. А. Городецький // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Зб. Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2020. – С. 216-219.
 5. Пилипенко О. В. Альтернативні стратегії розвитку малодіяльних станцій залізничного транспорту України / В. Г. Коба, О. В. Пилипенко, І. О. Польовик // Цифрова економіка та інформаційні технології: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2020 р. – К.: ДУІТ, 2020. – С. 176-179.
 6. Пилипенко О. В. Ключові фактори успіху компанії-перевізника на ринку інтермодальних перевезень / О. В. Пилипенко// Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії та перспективи»: VII Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 вересня 2019 р., м. Ужгород – К.: АТ «Укрзалізниця», 2019. – 120 с.
 7. Пилипенко О. В. Характеристика конкурентних переваг на ринку інтермодальних перевезень /О. В. Пилипенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Водний транспорт: сучасний стан та перспективи розвитку», 16-17 травня 2019 р., м. Київ. Тези доповідей. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 303-306.
 8. Лукстс В. Ю., Пилипенко О. В. Шляхи підвищення ефективності діяльності моторвагонного депо / Збірник наукових матеріалів XXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції el-conf.com.ua «Наукові підсумки 2018 року», м. Вінниця, 17 грудня 2018 р. Тези доповідей. – Ч. 2, с. 108.
 9. Яновська В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І, Божок А. Р. Маркетингові дослідження як спосіб підвищення конкурентоспроможності залізничних компаній та прогнозування попиту на перевезення / Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 507-509.
 10. Пилипенко О. В. Особливості інноваційного проектування на залізничному транспорті / О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ 2017». – К.: ДЕТУТ, 2017.

Методичні праці

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібн. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К.: Каравела, 2010. – 304 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1.4/18-Г-2280 від 31.10.2009 р.)
 2. «Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» усіх форм навчання / В. П. Яновська, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К. ДУІТ, 2018. – 107 с.
 3. Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»./ В. П. Гудкова, О. Р. Приймук, В. І. Творонович, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 110 с.
 4. Пилипенко О. В. Управління економічними ризиками: Навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2016. – 275 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (Протокол № 4 від 21 грудня 2016 р.))
 5. Пилипенко О. В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник з дисципліни для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка і стратегія розвитку підприємства» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Пилипенко О. В., Творонович В. І. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Державного економіко-технологічного університету транспорту (протокол № 4 від 21 грудня 2016 року))
 6. Обґрунтування маркетингових рішень і оцінювання ризиків: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / Яновська (Гудкова) В. П., Приймук О. Р., Творонович В. І., Пилипенко О. В., Крищенко С. О. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 110 с.

Методичні видання

 1. Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання / О.В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДУІТ, 2020. – 53 с.
 2. Пилипенко О. В. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» всіх форм навчання // В.П. Яновська, Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДУІТ, 2018.
 3. Пилипенко О. В. Організація зв’язків з громадськістю: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / О. В. Пилипенко. – К.: ДУІТ, 2018. – 212 с.
 4. Стратегія підприємства: Конспект лекцій для студентів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: ДУІТ, 2017. – 212 с.
 5. Стратегічне управління: Методичні вказівки до самостійного опрацювання дисципліни та проведення практичних занять для студентів підготовки освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 144 с.
 6. Управління проектами: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного опрацювання дисципліни для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Мененджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» денної та заочної форм навчання / Г. Д. Ейтутіс, О. В. Пилипенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 93 с.
 7. Управління проектами: методичні вказівки та завдання до виконання контрольної (розрахунково-графічної) роботи для студентів підготовки освітнього ступеня «магістр» галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 37 с.

Міжнародне стажування

 1. Mykolas Romeris University (Lithuania), Сертифікат № D-139/2021, Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) by the Erasmus+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, 24.03.2021, 2 кредити (60  год.);
 2. Lviv Polytechnic National University, Сертифікат, Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience (Spring school) by the Jean Monnet Erasmus+ Project 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities (ExTech), 11.03.2021, 1 кредит (30 год.);
 3. Державний університет інфраструктури та технологій, Сертифікат № 0081, Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг by the Erasmus+ Project 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP Crisis and Risks Engineering for Transport Services (Greng), 04.06.2021, 2 кредити (60 год.).