Наукова діяльність кафедри відображає зростання професійного та наукового рівня викладачів та є невід’ємною складовою фахової підготовки аспірантів і студентів. Наукова робота кафедри передбачає:

 • підготовку і захист дисертацій;
 • видання монографій, наукових статей, публікацію тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях;
 • розробку прикладних наукових тем;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, наукових он-лайн заходах, семінарах та вебінарах, «круглих столах», дискусійних форумах тощо;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через роботу у науковому студентському гуртку «Економіст» і бізнес лабораторію транспорту та туризму;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах тощо.

Опубліковано монографії:

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 2. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. П. Яновська (Гудкова), В. І. Творонович та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 3. Ейтутіс Г. Д. Економіка залізниці: історія сьогодення, перспективи розвитку: Монографія / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014 – 291 с.
 4. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств: Колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука (співавтор М. М. Аджавенко). – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014 – 352 с.
 5. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / За заг. ред. О. В. Кендюхова. (співавтори В. І. Творонович, О. В. Пилипенко).– К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 6. Божок А.Р.  Економічний механізм розрахунку витрат на вантажні
  перевезення залізниць: монографія / О.Г. Дейнека, А.Р. Божок. – Київ:
  ДЕТУТ, 2015. – 172 с.
 7. Економіка сталого розвитку: методологічні підходи та практичні рішення (англійською мовою): Колективна монографія [Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions] / За ред. д.е.н., О. В. Кендюхова (співавтори В. І. Творонович, О. В. Пилипенко). – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 182 с.
 8. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України: Монографія / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин, І. П. Федорко, В. М. Осовик та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2016. – 256 с.
 9. Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 131 с. (електронне видання);
 10.  Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: колективна монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. (співавтор: Устіловська А.С.)  Харків: ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2018. 316 с.
 11. Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія: 2-ге вид., переробл. – К.: «ПрофКнига», 2019. – 132 с.
 12.  Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. (співавтор: Устіловська А.С.)  Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 640 с.
 13.   Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations:  collective monograf / under the general editorship of Doctor of Economics,  Professor L.L. Kalinichenko (co-author: Ustilovska A.), 2019.  297 р.
 14.  Problematic issues of Ukrainian university education in transformational conditions of economy: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko (co-author: Ustilovska A.) / «Wydawnictwo IVM», 2020. 298 pp.
 15.  Innovative and information technologies in educational processes. Monograph  (co-author: Ustilovska A.). Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of Technology, Katowice, 2020. 365 pp.
 16.  Education during a pandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko & Tadeusz Pokusa (co-author: Ustilovska A.). Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. 296 pp.
 17.  Improving living standards: current opportunities and limitations. Monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets (co-author: Ustilovska A.). Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. 594 pp.
 18.  Калініченко Л.Л., Устіловська А.С. Інноваційні методи управління персоналом транспортних підприємств: монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2020. 269 с.
 19.  Sociocultural and managerial drivers of business development strategy implementation in Ukraine: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko (co-author: Ustilovska A.) / «Wydawnictwo IVM», 2021. 292 pp.

Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності за напрямом «Суспільні науки» Міністерства освіти та науки України (д. е. н., проф. В. П. Яновська), науково-економічної (д. е. н., проф. Г. Д. Ейтутіс, к. е. н. А. Р. Божок) та науково-технічної (д. е. н., проф. В. П. Яновська) рад АТ «Укрзалізниця», Транспортної Академії України (д. е. н., проф.  В. П. Яновська – дійсний член Академії, к. е. н., доц. В. І. Творонович – дійсний член Академії, к. е. н., доц. О. В. Пилипенко – член кореспондент), Української академії наук (д. е. н., проф.  В. П. Яновська – дійсний член Академії). Беруть активну участь у наукових семінарах, виступають рецензентами авторефератів дисертацій, рецензентами під час експертизи та опонентами при захисті дисертаційних робіт, є членами спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських (докторських) дисертацій у Державному університеті інфраструктури та технологій, Національному транспортному університеті (д. е. н., проф.  В. П. Яновська), Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (д. е. н., проф. Г. Д. Ейтутіс).

Наукові статті викладачів кафедри публікуються в таких періодичних виданнях та збірниках наукових праць як «Економіка України», «Бізнес Інформ», «Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис ХХІ», «Економічний форум», «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», «Вісник економіки транспорту і промисловості», що зареєстровані в міжнародних науковометричних базах: SCOPUS, Web of Science, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), OAJI.net, EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія), Ulrichweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, C.E.E.O.L., GESIS, RISC, Google Академія, Соціонет та ін.

З 2019 р. кафедра виконує ініціативну науково-дослідну роботу «Економічний розвиток транспортної інфраструктури України» (державний реєстраційний номер 0119U101875). Керівник науково-дослідної роботи  – д. е. н., проф.  В. П. Яновська, відповідальні виконавці: доц. О. М. Ярим-Агаєв, доц. В. І. Творонович, доц. О. В. Пилипенко. До виконання науково-дослідної теми активно залучаються аспіранти та студенти кафедри.

Співробітниками кафедри виконувалась низка науково-дослідних робіт прикладної тематики на замовлення Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, зокрема: «Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів» (номер держреєстрації 0111U005361, 2014 р.); «Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р.); «Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні» (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р.); «Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу» (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р.); «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер держреєстрації 0107U001146) та ін.

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі, проведенні лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт, виборі напрямів наукової роботи студентів.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова та визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідної роботи.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Економіст» (керівник – к. е. н., доц. В. І. Творонович) і бізнес лабораторія транспорту та туризму (керівник – д. е. н., проф. В. П. Яновська), в рамках роботи яких студенти представляють і обговорюють результати своїх науково-прикладних досліджень. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, виступають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференція для студентів, аспірантів та молодих учених.

Під керівництвом В. І. Творонович та за участі зав. каф. В. П. Яновської здобувачі вищої освіти за освітніми програмами кафедри беруть участь у студентському конкурсі СFA Society Ukraine «Ethics Challenge» та міжнародному конкурсі «CFA Institute Research Challenge», що дозволяє багатьом з них поглибити свої теоретичні знання та набути практичних навичок співпраці з міжнародними консалтинговими та комерційними структурами, а також отримати допомогу у працевлаштуванні. Під керівництвом А. Р. Божок представляють власні проекти розвитку бренду на міжнародному маркетинговому кейс-чемпіонаті «Unilever Future Leaders League». Під керівництвом викладачів кафедри готують науково-дослідні проєкти, що займають призові місця у конкурсах з економіки підприємств і маркетингу.