Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри, фахову підготовку аспірантів і студентів та включає:

 • підготовку і захист дисертацій;
 • видання монографій, наукових статей, тез доповідей;
 • розробку прикладних наукових тем;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через науковий гурток, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Опубліковано монографії:

 1. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія / В. П. Яновська (Гудкова). – К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 2. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України: Монографія / М. В. Макаренко, В. І. Пасічник, В. П. Яновська (Гудкова), О. Р. Приймук та ін. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 296 с.
 3. Ейтутіс Г. Д. Економіка залізниці: історія сьогодення, перспективи розвитку: Монографія / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014 – 291 с.
 4. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств: Колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука (співавтор М. М. Аджавенко). – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014 – 352 с.
 5. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Монографія / Під заг. ред. О. В. Кендюхова. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 216 с.
 6. Економіка сталого розвитку: методологічні підходи та практичні рішення (англійською мовою): Колективна монографія [Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions] / За заг. ред. д.е.н., О. В. Кендюхова. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 182 с.
 7. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України: Монографія / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин, І. П. Федорко, В. М. Осовик та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2016. – 256 с.
 8. Пилипенко О. В. Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо): Монографія. – К.: ДЕТУТ, 2017. – 131 с. (електронне видання)

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах, виступають рецензентами авторефератів дисертацій, рецензентами під час експертизи та опонентами при захисті дисертаційних робіт.

Наукові статті викладачів кафедри публікуються в таких періодичних виданнях та збірниках наукових праць як «Економіка України», «Бізнес Інформ», «Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис ХХІ», «Економічний форум», «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», «Вісник економіки транспорту і промисловості», що зареєстровані в міжнародних науковометричних базах: SCOPUS, ProQuest (USA), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Sweden), Southwest-German Union Catalogue (SWB) (Germany), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), OAJI.net, EBSCOhost, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS (Норвегія), РІНЦ (Росія), Ulrichweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, C.E.E.O.L., GESIS, RISC, Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY), Google Академія, Соціонет.

Протягом 2013–2018 рр. кафедра виконує науково-дослідну роботу «Проблеми інноваційного розвитку ринку транспортних послуг» (державний реєстраційний номер 0112U005792). Керівник науково-дослідної роботи – д. е. н. В. П. Яновська (Гудкова), виконавцями є увесь науково-педагогічний персонал кафедри.

Співробітниками кафедри із залученням аспірантів та студентів виконувалась низка науково-дослідних робіт прикладної тематики на замовлення Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, зокрема: «Розробка концепції створення єдиної нормативної бази організації пільгових перевезень пасажирів» (номер держреєстрації 0111U005361, 2014 р.); «Порядок розрахунку та оформлення проїзних документів на проїзд пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (номер держреєстрації 0114U002956, 2013 р.); «Службова інструкція з розрахунку вартості проїзду пасажирів та оформлення проїзних документів у міжнародному сполученні» (номер держреєстрації 0114U002957, 2013 р.); «Порядок оформлення перевізних документів та розрахунку вартості перевезення багажу та вантажобагажу» (номер держреєстрації 0114U002958, 2013 р.); «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер держреєстрації 0107U001146) та ін.

Викладачі кафедри пройшли міжнародне стажування в університетах Варшави (2013 р.), Братіслави (2016 р.), Риги (2018 р.).

Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі, проведенні лекцій, практичних занять, написанні магістерських робіт, виборі напрямів наукової роботи студентів.

На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова та визначається потребами удосконалення методичних підходів до викладання дисциплін через застосування результатів науково-дослідної роботи.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть також студенти. Зокрема, активно працює науковий гурток «Економіст» (керівник – к. е. н. В. І. Творонович), на якому студенти представляють і обговорюють результати своїх досліджень. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, виступають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференція для студентів, аспірантів та молодих учених.