Шановні відвідувачі!

 Колектив кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування вітає Вас на нашій сторінці!

 

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування є випусковою кафедрою та здійснює якісну підготовку фахівців освітніх ступенів:

  • «бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економіка») і 075 «Маркетинг» (освітньо-професійна програма «Маркетинг»);
  • «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми «Економіка» та «Оцінка землі та майна») і 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»);
  • «доктор філософії» за спеціальністю 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка»).

Гарантами освітніх програм  є: 

  • освітній ступінь «бакалавр»:

освітньо-професійна програма «Економіка» – Устіловська Анастасія Сергіївна – доктор філософії, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;

освітньо-професійна програма «» – Пилипенко Олена Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;

  • освітній ступінь «магістр»

освітньо-професійна програма «Економіка» – Творонович Вікторія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;.

освітньо-професійна програма «Оцінка землі та майна» – Ярмоліцька Ольга Василівна  – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування ДУІТ;

освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» – Валявська Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент  кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій ДУІТ;

  • освітній ступінь «доктор філософії»

освітньо-наукова програма «Економіка» – Яновська Вікторія Петрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ.

З початку свого заснування у 1999 році кафедра входила до різних структурних підрозділів Університету і пройшла у своєму розвитку ряд трансформаційних етапів. В зв’язку з реорганізацією закладу вищої освіти у 2017 р. кафедра отримала назву економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

На кафедрі працює 6 осіб професорсько-викладацького складу (з них 1 професор та доктор наук, 3 кандидати наук, доценти, 1 доктор філософії, 1 старший викладач) та 1 особа навчально-допоміжного персоналу.

При кафедрі функціонує наукова школа зі спеціальності 051 «Економіка» щодо розв’язання наукових завдань та вирішення науково-прикладних проблем з економіки та управління підприємствами в межах напряму наукових досліджень: «Проблеми та перспективи економічного розвитку транспортно-логістичного сектору економіки України». Співробітники кафедри є активними членами наукової школи, підвищують свій кваліфікаційний рівень, оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, публікують монографії, посібники та підручники, в т.ч. електронні. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.

Кафедра має тісні зв’язки з АТ «Укрзалізниця» та його філіями, а також з Дарницьким вагоноремонтним заводом, центром транспортного сервісу «Ліски», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», КП «Київський метрополітен» та іншими підприємствами, де студенти проходять виробничу та переддипломну практики.

Наукова робота зі студентами є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу при підготовці якісних фахівців з обраного профілю навчання. Її підсумки висвітлюються у доповідях на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах і публікуються у збірниках наукових праць. Також студенти беруть участь у роботі наукових гуртків. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Економіст», в рамках якого студенти та аспіранти Університету ведуть активну науково-дослідну діяльність, вирішують гуманітарні та науково-практичні проблеми. У складі наукового гуртка «Економіст» з метою заохочення молоді до новаторства та створення успішних бізнес-проєктів в сфері транспорту та туризму, проведення наукових і прикладних досліджень, перетворення можливостей в ринкові продукти та послуги створено бізнес-лабораторію транспорту та туризму (T&T Business Lab). Науковий гурток «Економіст» та бізнес-лабораторія транспорту та туризму (T&T Business Lab) мають публічні сторінки у Facebook:

Науковий гурток «Економіст» – https://www.facebook.com/groups/thinktankeconomist

Бізнес-лабораторія транспорту та туризму (T&T Business Lab) – https://www.facebook.com/groups/ttbusinesslab

Кафедрою щороку організовується Міжнародний конкурс реклами «DO.IT ADS», спрямований на виявлення та підтримку талановитої молоді, популяризацію загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі, здорового способу життя, профілактику і запобігання проявам негативної поведінки, просвітництво та профорієнтацію, та проводиться з метою патріотичного та естетичного виховання молоді через створення тематичних робіт, що націлюють на освіту, навчання, саморозвиток, опанування професійних компетентностей рекламіста, маркетолога, пропагують здоровий спосіб життя та загальнолюдські цінності.

Інформація про конкурс на сайті Університету – https://duit.edu.ua/international-activities/3-international-competition-do-it-ads/

Кафедра бере активну участь у проведенні науково-практичних конференцій. Зокрема, викладачі кафедри залучені до організації Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку залізничного транспорту – УКРПРОФЗТ 2021», що є унікальною дискусійною платформою для провідних вчених країни, представників органів влади та бізнес-спільноти з обговорення нових викликів, обумовлених тривалими трансформаційними процесами у галузі та змінами в інституціональному середовищі, та перспектив соціально-економічного розвитку залізничного транспорту.

Публічна сторінка конференції у Facebook – https://www.facebook.com/ukrprofzt

Завдяки постійному залученню до наукових досліджень, отже поглибленому вивченню змісту фахових дисциплін студенти кафедри постійно беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та стають їх дипломантами.

Публічні сторінки кафедри у Facebook:

https://www.facebook.com/departmentemba

https://www.facebook.com/groups/departmentemba

в Instagram: https://www.instagram.com/emba_fut_duit/

Положення про кафедру економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування