Зусилля викладачів кафедри ТПЕ спрямовані на дослідження, які ведуться по наступним напрямкам: теоретичні засади економічної діяльності підприємств водного транспорту в сучасних ринкових умовах; формування механізмів антикризового менеджменту та адаптації підприємств транспортної галузі до ринкових умов, особливості міжнародних економічних відносин в транспортній галузі.

За темою наукової роботи «Формування механізмів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі» протягом 2013-2014 року був успішно виконаний проект прикладного дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Головні результати роботи над темою знайшли відображення у монографії «Формування інструментарію антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі в умовах циклічності їх розвитку».

У 2016 році опублікована монографія «Формування системи рейтингового оцінювання підприємств транспортної галузі на основі полікритеріального підходу».

У 2017 році опубліковані монографії «Формування теоретичних основ та прикладного інструментарію механізму адаптації транспортних підприємств до змін зовнішнього середовища» та «Трансформація освіти в системі відтворення робочої сили в умовах інноваційної моделі розвитку економіки».

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично презентуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання сучасної економічної науки. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 120 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі зі складу міжнародних наукометричних баз Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Universal Impact Factor, International Scientific Indexing, Ulrichsweb, Google Scholar, Research Bible, Advanced Science Index, Scientific Indexing Services та представлених в міжнародних каталогах наукових видань, репозиторіях та наукових базах Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, RePEc, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Academic Journals Database, InfoBase Index, GetInfo, Bielefeld Academic Search Engine, COPAC Union Catalogue, Serials Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate.

Викладачі приймають активну участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних наукових та науково-практичних конференціях (Лаос, Німеччина, Польща, Румунія, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина, Грузія, Республіка Казахстан, Латвія, Литва, Азейбарджан) покращуючи свій науковий рівень. За період 2009 – 2018 рр. було опубліковано понад 150 тез доповідей.

За результатами проведених досліджень викладачами кафедри отримано дванадцять свідоцтв авторського права на твір.

Колектив кафедри проводить значну роботу із забезпечення та вдосконалення навчального процесу навчально-методичними посібниками. За період 2009 – 2019 рр. було підготовлено та видано більше 40 навчально-методичних праць, в тому числі п’ять навчальних посібників.

На кафедрі виконуються дві ініціативні науково-дослідні роботи: «Концептуальні засади трансформації економічної освіти в умовах інноваційної моделі розвитку економіки» № 52К (номер держреєстрації 0116U003937, виконується у 2016-2020 рр., керівник теми к.е.н., професор Ковбатюк М.В., відповідальний виконавець к.е.н. Шевчук В.О.) та «Особливості міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації» № 1К (номер держреєстрації 0118U001468, виконується у 2018-2021 рр. керівник теми к.е.н., професор Ковбатюк М.В., відповідальний виконавець к.е.н., доцент Кузьменко О.М.).

На кафедрі функціонує два постійно діючих студентських наукових гуртка «Актуальні проблеми економічної науки» (керівник к.е.н., доцент Кузьменко О.М.) та «Сучасні питання міжнародних економічних відносин» (керівник к.е.н. Шевчук В.О.). Члени гуртків беруть активну участь у науково-практичних заходах та олімпіадах як університету, так і за його межами. Щорічно (понад 15 років) колектив кафедри відповідає за формування секції вузівської науково-практичної конференції.

За останні три роки, за результатами проведених досліджень, викладачами кафедри було захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей.