НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ 

Наукові дослідження кафедри є фундаментом розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів, що сприяє вдосконаленню навчального процесу й методичного забезпечення та створює умови для підготовки  майбутніх фахівців у сфері транспортних технологій та логістики, відповідно до тенденцій розвитку науки, практики й запиту ринку праці.

Дослідження кафедри спрямовані на вирішення проблемних питань щодо:

  • формування та розвитку логістичного потенціалу транспортного комплексу України; 
  • інноваційний розвитку ринку логістичних послуг на водному транспорті; 
  • запровадження державно-приватного партнерства в транспортній галузі;
  • формування логістичного потенціалу мультимодальних перевезень за участю водного транспорту;
  • перспектив розвитку транспортних систем, технологій та логістики в Україні.

З 2021 року колективом кафедри здійснюється наукова робота в рамках ініціативної науково-дослідної теми «Логістичний потенціал мультимодальних перевезень за участю водного транспорту» (державний реєстраційний номер 0121U109444). 

За результатами наукових досліджень, колективом кафедри за 2017-2021 рр. було опубліковано 13 монографій, 4 навчальні посібники, понад 90 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. 18 статей – у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS. За останні 5 років викладачами кафедри було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

За тематикою наукових досліджень, кафедра щорічно проводить науково-практичні конференції, олімпіади, конкурси. Результати наукової роботи публікуються викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. Також, колектив кафедри бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та внутрішньовузівських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах, логістичних форумах тощо.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Стратегічні напрямки розвитку логістики та транспортних технологій», представники якого беруть активну участь у студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. У 2017-2021 роках наші здобувачі стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з «Інтегрованих транспортних систем» (м. Харків), призерами Всеукраїнської олімпіади з «Логістики» (м.Харків), переможцями конкурсу студентських робіт «Логістика очима студентів» (м. Київ), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика» (м. Київ), Міжнародної дистанційної олімпіади з логістики (Казахстан, м. Караганда). 

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей. 

З інформацією щодо наукової діяльності Університету та факультету можна ознайомитися за цим посиланням.