yarmolicka

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Наукові інтереси:

 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 2. Фінансовий облік
 3. Бухгалтерський облік у галузях економіки
 4. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 5. Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
 6. Облік і звітність в оподаткуванні, податковий контроль

Наукова діяльність

Монографії

 1. Yarmolitska O., Dvulit Z., Luchnikova T. Transit Freight Transport by Railways in the system of the European integration policy of Ukraine. Association Agreement: Driving Integrational Changes: Collective Monograph. Chikago, Illinois, USA. 805 p. [Social Science Research Network platforms https://www.ssrn.com/en/, which is part of the Elsevier publication] ISBN-13: 978-0-9895852-3-1.
 2. Малишкін О.І., Ярмоліцька О.В. Інтегровані звіти українських компаній крізь призму вимог міжнародного стандарту і директив ЄС. Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: монографія за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 144-166.

Навчальний посібник

 1. Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Ярмоліцька О.В. Звітність компанії (за міжнародними та європейськими нормативами). Навч. посіб. К.: ДУІТ, Видавничий дім «АртЕк», 2020. 380 с.

Наукові статті

 1. Ярмоліцька О.В., Шуляренко С.М., Малишкін О.І. Аналіз прагматичних аспектів системи фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL.// Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 2020. Вип. 47. (фахове, наукометричне видання, CEE INDEX, Research Bib).
 2. Ярмоліцька О.В., Малишкін О.І. Інтегровані звіти українських компаній крізь призму вимог міжнародного стандарту і директив ЄС. // Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: монографія за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 144-166.
 3. Ярмоліцька О.В., Безчасний О.У. Визначення оптимального строку використання основних засобів. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2019. № 4 С. 48-55. [Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Electronic Journals Library; Open J-Gate] DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4912.
 4. Kolumbet O., Yarmolitska O., Yarmolich O. Place and role of accounts receivable in the system of enterprise management: international experience and domestic practice. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 1 (69). С. 99-106. [Index Copernicus, Cite Factor, Google Scholar] DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-38.
 5. Ярмоліцька О.В., Тищенко В.М. Неприбуткові організації в Україні: нормативно-правове регулювання та особливості обліку і оподаткування. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 2019 (2018). Вип. 43-44.-С.131-143.
 6. Безчасний О.У., Ярмоліцька О.В., Липовецька Д. Аналіз структури операційних витрат промислових підприємств. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 2018. Вип. 42 (2). С. 149-160.
 7. Ярмоліцька О. В., Македон Н. Г. Якість обліково-аналітичної інформації про капітальні інвестиції у формах звітності будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6696. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.93
 8. Ярмоліцька О.В. Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України. / О.В. Ярмоліцька, І.А. Задорожна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 2(42), 2 т., 2018. – С. 78-81.
 9. Ярмоліцька О. В. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / В. П. Гудкова, О. В. Ярмоліцька // Економічний форум / Луцьк. нац. технік. ун-т. – 2016. – № 1. – С. 129–138 [Ulrich’sPeriodicalsDirectory, РІНЦ, IndexCopernicus.
 10. Ярмоліцька О. В. Формування джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту / О. В. Ярмоліцька // Ефективна економіка: Електронне фахове видання. – 2016. – № 4. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. [IndexCopernicus, ScientificIndexingServices, GoogleScholar].
 11. Ярмоліцька О. В. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць / О. В. Ярмоліцька // Проблеми і перспективи економіки та управління / Черніг. нац. технол. ун-т. – 2015. – № 2 (2). – С. 140–149 [Російська наукова електронна бібліотека (eLIBRARY)].
 12. Ярмоліцька О. В. Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 34. – С. 176–190.
 13. Ярмоліцька О.В. Методика оцінки стану, ефективності використання основних засобів залізниць та процесів їх відтворення / О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць Державного економіко – технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – 2013. – Вип. 23–24. – С. 222–228.
 14. Ярмоліцька О. В. Проблеми обліку і звітності в Україні / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Науковий та громадсько-політичний журнал «Економіст», № 6 – 2011 . – C. 44-48.
 15. Ярмоліцька О. В. Проблеми нарахування та використання амортизації основних засобів залізниць України / О. В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 18. – Част. 1. – С. 139–148.
 16. Ярмоліцька О. В. Проблеми управління грошовими потоками господарюючих суб’єктів у аспекті бухгалтерського обліку / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – 2010. – Вип. 16. – С. 254–262.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Yarmolitska O., Kolumbet O. Personal Income Taxation in Ukraine and EU Countries.Proceedings International Scientific and Practical Conference “Organization of Scientific Research in Modern Conditions 2020”, May 14-16, 2020. USA.
 2. Yarmolitska O. Implementation of the Base Erosion and Profit Shifting project in Ukraine. Proceedings of the 1 st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. pp. 180-181 (закордонне видання), сертифікат.
 3. O. Kravchenko, O. Yarmolitska, S. Shuliarenko, O. Kolumbet and O. Kharchuk, Scenario Modeling of Change of the Level of Tax Culture: The Case of Ukraine. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2019. vol.23, issue 6. pp. 1-10 [Scopus, SCIMAGO, ABDC, UGC, CiteFactor, SIS, Open J-Gate, CNKI, World Cat].URL: https://www.abacademies.org/articles/scenario-modeling-of-change-of-the-level-of-tax-culture-the-case-of-ukraine-8769.html
 4. Ярмолицкая О. В. Организационно-экономический механизм инвестиционно-инновационных процессов воспроизводства основних средств железнодорожного транспорта / О. В. Ярмолицкая // Уральский научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – 2013. – № 19 (67). – С. 37–43 (Республіка Казахстан).

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Ярмоліцька О.В. Особливості дисконтування довгострокової заборгованості за національними стандартами. Збірник тез науково- методичної конференції для студентів, аспірантів та викладачів, ДУІТ. 2020. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 2. Ярмоліцька О.В., Малишкін О.І. Структура інтегрованих звітів українських компаній на тлі вимог міжнародного стандарту. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 115-116.
 3. Ярмоліцька О.В. Акцизний податок: національний та міжнародний досвід використання. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA). Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2019. С. 204-206.
 4. Ярмоліцька О.В. Облік фінансової оренди за національними та міжнародними стандартами / Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume I, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 92-94.
 5. O. Bezchasnyi, O. Yarmolitska Special aspects the communication process in the accounting system of the enterprise in terms of development / Third International Conference of European Academy of Science December 20-30, 2018.Bonn, Germany, 2018, p. 12-13.
 6. Ярмоліцька О.В. Accouting and analytical provision of business process management in conditions of inclusive development of economy / O.P. Kolumbet, O.V. Yarmolitska // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – м. Запоріжжя, 2018.
 7. Ярмоліцька О.В. Вплив організації обліку на управління виробничими запасами будівельних підприємств / О.В. Ярмоліцька, А.В. Крахмальна // Літні наукові зібрання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – м. Вінниця, 19 червня 2017 року. – Ч.1. – С. 76-82.
 8. Ярмоліцька О.В. Сутність витрат та роль їх обліку в сучасних умовах господарювання / О.В. Ярмоліцька, А.С. Пироговська // Літні наукові зібрання: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – м. Вінниця, 19 червня 2017 року. – Ч.1. – С. 82-86.
 9. Ярмоліцька О.В. Якість освіти фахівців з обліку та аудиту в умовах реформування вищої школи / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково- практичної конференції Університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми». – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 30-31.
 10. Ярмоліцька О.В. Принципи інноваційно-інвестиційних процесів відтворення основних засобів підприємств залізничного транспорту / О.В. Ярмоліцька // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті. Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 173–174.
 11. Ярмоліцька О.В. Фактори впливу на відтворення основних засобів залізниць України / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково-практичної конференції «Розвиток науки і техніки на залізничному транспорті». – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 204–205.
 12. Ярмоліцька О.В Сучасні технології у навчанні фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту транспортної галузі / О.В. Ярмоліцька // Збірник тез науково- практичної конференції Університету «Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі». – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 48-49.

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. / Укладач Ярмоліцька О.В. – К.: ДУІТ, 2019. 33 с.
 2. Програма і методичні вказівки щодо проходження обліково-статистичної практики студентами 3 курсу спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання / Укладач Ярмоліцька О.В. – К.: ДУІТ – 2019. – 26 с.
 3. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік І» для студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / О.В. Ярмоліцька. – К.: ДУІТ, 2019. – 52 c.
 4. Ярмоліцька О.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / О.В. Ярмоліцька. – К.: ДУІТ, 2018. – 56 с.
 5. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки для проходження виробничої обліково-аналітичної практики для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 2-го скороченого курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / О.В. Ярмоліцька. – К.: ДУІТ, 2018. – 45 с.
 6. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання. / О.В. Ярмоліцька – К.: ДЕТУТ, 2017. – 28 с.
 7. Ярмоліцька О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях національного економічного комплексу» для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька – К.: ДЕТУТ, 2014 р. – 16 с.