Шуляренко С.М.

Посада – завідувач кафедри
 
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
 
Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 1. Управлінський облік, контролінг, бюджетування, стратегічний управлінський облік
 2. Облік і звітність в оподаткуванні
 3. Звітність підприємства, податкова звітність

Наукова діяльність

Монографія:

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.

Навчальний посібник:

 1. Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Ярмоліцька О.В. Звітність компанії (за міжнародними та європейськими нормативами). Навч. посіб. К.: ДУІТ, Видавничий дім «АртЕк», 2020. 380 с.

Публікація у закордонних наукових виданнях:

 1. O. Kravchenko, O. Yarmolitska, S. Shuliarenko, O. Kolumbet and O. Kharchuk, Scenario Modeling of Change of the Level of Tax Culture: The Case of Ukraine. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2019. vol.23, issue 6. pp. 1-10 [Scopus, SCIMAGO, ABDC, UGC, CiteFactor, SIS, Open J-Gate, CNKI, World Cat].URL: https://www.abacademies.org/articles/scenario-modeling-of-change-of-the-level-of-tax-culture-the-case-of-ukraine-8769.html

Наукові статті:

 1. Svitlana Semenova (Ukraine), Irina Kovova (Ukraine), Svitlana Shuliarenko (Ukraine), Olga Shpyrko (Ukraine), Tetiana Bukoros (Ukraine)“Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine” Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(2), стр. 501-514 (Scopus)
 2. Шуляренко С.М., Малишкін О.І., Ярмоліцька О.В. Аналіз прагматичних аспектів системи фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL. // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 2020. Вип. 47. (фахове, наукометричне видання, CEE INDEX, Research Bib).
 3. Семенова С.М., Шуляренко С.М. Особливості обліку оренди на підприємствах транспорту за МСФЗ 16 / С.М. Семенова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 43-44. – К.: ДУІТ, 2019. – С. 32-41.
 4. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 5. Шуляренко С.М. Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні / І.С. Ковова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 139-158.
 6. Шуляренко С.М. Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності / С.М. Шуляренко, Н.Б. Семесько // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – Вип. 2 (25). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 138-145.
 7. Шуляренко С.М., Лісовенко Д.П. Теоретичні аспекти контролінгу грошових потоків та інструменти його провадження на підприємстві / Водний транспорт. Зб. наук. Праць КДАВТ. – Вип. 1 (24). – К.: КДАВТ, 2016. – С. 139-146.
 8. Шуляренко С.М. Застосування методології стратегічного управлінського обліку в системі контролінгу підприємств / С.М. Шуляренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 5 (168) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2015. – С. 134-137.
 9. Бабина О.Є., Шуляренко С.М. Детермінанти розвитку транспортного потенціалу України / О.Є. Бабина, С.М. Шуляренко //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 1-2 (72). – С. 21-28.
 10. Шуляренко С.М. Управлінський облік як основа управління підприємствами водного транспорту / С.М. Шуляренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 6 (157) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2014. – С. 170-174.
 11. Шуляренко С.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ГВСП «Кілійський суднобудівно-судноремонтний завод» ПРАТ «УДП» / С.М. Шуляренко // Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ. – Вип. 1 (16). – К.: КДАВТ, 2013. – С. 107-112.
 12. Шуляренко С.М. Класифікація контролінгової діяльності на підприємствах України / С.М. Шуляренко //Водний транспорт: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: КДАВТ, 2010. – С. 53-57.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Шуляренко С.М. Застосування глобальних принципів для побудови ефективної системи управлінського облік // Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів (25-27 березня), м. Київ. 2020. С. 308-310. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 2. Шуляренко С.М. Особливості сучасного бюджетування на підприємствах водного транспорту / С.М. Шуляренко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Водний транспорт: сучасний стан та перспективи розвитку» (16-17 травня 2019 р., м. Київ) – К.: ДУІТ, 2019. – С. 313-316.
 3. Шуляренко С.М. Транспорт як одна з ключових сфер співпраці між ЄС та Україною / С.М. Шуляренко // Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ (Київ, 27-29 березня 2019). – К.: ДУІТ, 2019. – С. 347-350. Режим доступу: http://duit.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/zbirnyk-tez-2019-r..pdf.
 4. Шуляренко С.М. Актуальні аспекти організації сучасного бюджетування / Збірник науково-методичної конференції ДУІТ (Київ, 26-29 березня 2018 року). – К.: КДАВТ, 2018. – С. 249-252.
 5. Шуляренко С.М. Особливості організації системи управлінського обліку в країнах ЄС / С.М. Шуляренко // 21-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 27-29 березня 2017 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 77-78.
 6. Шуляренко С.М. Бюджетування як інструмент соціально відповідальної діяльності суб’єктів підприємництва / Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Економічні перспективи підприємництва в Україні], (26-27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь): у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 662 с. (С. 347-349)
 7. Шуляренко С.М. Напрямки розвитку звітності як інструменту соціально відповідальної діяльності підприємств водного транспорту / Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – С. 273-276.
 8. Шуляренко С.М. Класифікація звітності підприємств в сучасних умовах господарювання / 20-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 29-30 березня 2016 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2016.
 9. Шуляренко С.М. Дефініції понять «контролінг» і «управлінський облік» / С.М. Шуляренко // 19-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 24-25 березня 2015 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2015.
 10. Шуляренко С.М. Теоретичні основи організації стратегічного управлінського обліку на підприємствах водного транспорту / Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014 р. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 203-205.
 11. Шуляренко С.М. Вдосконалення управлінського обліку фінансових результатів портових операторів / Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-22 листопада 2013 р. – К.: КДАВТ, 2013. – С. 128-130.
 12. Шуляренко С.М. Запровадження системи контролінгу на підприємстві / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» – Одеса, 2013 – С. 37-38.
 13. Шуляренко С.М. Значення звітності для проведення аналізу діяльності підприємств водного транспорту / Проблеми управління та обліку на водному транспорті в умовах транзитивної економіки: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДАВТ, 2012. – С. 9-11.
 14. Шуляренко С.М. Тенденції запровадження контролінгу на підприємствах України / Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2011. – С. 74-75.

Методичні праці

 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для студентів денної та заочної форм навчання. / Укладачі Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Малишкін О.І., Тищенко В.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ, 2019. 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування») / Укладачі Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ. 2019. 52 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: ДУІТ – 2018. – 36 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2017. – 44 с.
 5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Податкова звітність» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 16 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бюджетування» для студентів напрямку підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 20 с.
 7. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 «Менеджмент» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 36 с.
 8. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Контролінг» для студентів 4-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.070101 «Транспортні технології» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2016. – 28 с.
 9. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Управлінський облік» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – К.: КДАВТ – 2016. – 28 с.
 10. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Звітність підприємства» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2016. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2016. – 24 с.
 12. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» / Укладач Шуляренко С.М. – К.: КДАВТ – 2015. – 36 с.
 13. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: КДАВТ – 2014. – 30 с.