Шпирко О.М.

Посада – доцент кафедри
 
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
 
Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 1. Фінансовий облік
 2. Організація і проектування бухгалтерського обліку
 3. Бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту
 4. Облік у зарубіжних країнах
 5. Консолідація фінансової звітності

Наукова діяльність

Монографії

 1. Шпирко О. М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [монографія] / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – Київ: ВД «Артек», 2018. – 239 с.
 2. Шпирко О. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект [монографія] / О. М. Шпирко, С. М. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 252 с. – ISBN 978-611-01-0752-5.

Наукові статті

 1. Svitlana Semenova (Ukraine), Irina Kovova (Ukraine), Svitlana Shuliarenko (Ukraine), Olga Shpyrko (Ukraine), Tetiana Bukoros (Ukraine)“Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine” Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(2), стр. 501-514 (Scopus).
 2. Шпирко О. М., Семенова С. М. Облікова політика малих підприємств в Україні та Німеччині.Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління», 2019. Вип. 46. С. 96-109 (CEE Index, наукове фахове видання).
 3. Шпирко О. М., Семенова С. М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако. Review of transport economics and management : Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпро, 2019. Випуск 1(17). С. 170-179. DOI: https://doi.org/10.15802/ rtemt.v0i1(17).169609. (фахове видання, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського).
 4. Semenova S., Shpyrko O. Financial reporting of public sector entities of Ukraine. International Journal of Afro-Eurasian Research. Volume 4. Issue 8, Jun 2019, P. 108-116. (Index Copernicus, Google Scholar, DergiPark, EconBiz, Academic Resource Index ResearchBib, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, ESJI, Electronic Journals Library) URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/787621.
 5. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 6. Шпирко О.М. Облік та оподаткування дивідендів / Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія економічні науки. Зб. наук. праць НТУ. Ч.2, №20, К.: НТУ, 2017. – С. 102-113.
 7. Шпирко О.М. Роль організації обліку в управлінні економічною безпекою підприємства / Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія економічні науки. Зб. наук. праць НТУ. № 19, К.: НТУ, 2017. – С.121-128.
 8. Шпирко О.М. Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Водний транспорт: зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2016. – № 4 (24). – С.124-132.
 9. Шпирко О. М. Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства// Науковий вісник Ужгородського університету: Збірник наукових праць. Серія: Економіка. – Ужгород: УНУ, 2014. – Випуск 1 (42). – С. 197-200.
 10. Шпирко О. М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Водний транспорт : зб. наук. пр. Київської держ. академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2014. – № 2 (20). – С. 109-114.
 11. Шпирко О. М. Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко, С.М. Семенова, // Проблеми економіки: наук. журн. – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2013. – № 2. – С. 181-189.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Шпирко О. М. Сфера застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств (МСФЗ для МСП) в Україні / О.М. Шпирко, С.М. Семенова // Тhe International Multidisciplinary Congress “Knowledge is Power, Poweris Knowledge!”. Scientifi and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 289. – P.121-216.
 2. Шпирко О. М. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / О.М. Шпирко, С.М. Семенова, // International scientific and practical Congress „Lawyers and Economists”. The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb (Croatia). – Regus Zagreb Grand  Center, 2 Hektoroviceva, 2014, 163 p. – P.11-17.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Шпирко О.М. International scientific-practical conference «ECONOMIC AND BUSINESS ADMINISTRATION DEVELOPMENT:SCIENTIFIC CURRENCIES AND SOLUTIONS». 22 листопада 2020 р., Національний авіаційний університет, м. Київ. 2020. С. 238-240.
 2. Шпирко О.М. Основні проблеми складання консолідованої фінансової звітності в Україні. // Науково- практична конференція ДУІТ. Секція «Актуальні питання обліку, оподаткування та аудиту», 25 березня 2020 р. Київ, ДУІТ, С. 320-322. http://duit.edu.ua
 3. Шпирко О.М. Особливості запровадження системи подачі звітності за МСФЗ у форматі XBRL. // Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці : Всеукраїнська науково-практ. інтернет-конференція, 25 листопада – 1 грудня 2019 р., м. Ірпінь, Університет ДФСУ, 2019. С. 185-187.
 4. Шпирко О.М. Проблеми і перспективи переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності / О.М Шпирко // «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації» Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. (22 листопада 2018 р.). – Суми: СНАУ, 2018. – С.23-25.
 5. Шпирко О.М. Українська альтернатива для програми «1С» в державному секторі / Збірник науково-методичної конференції ДУІТ (Київ, 26-29 березня 2018 року). – К.: КДАВТ, 2018. – С. 261-264.
 6. Шпирко О.М. Облік доходів бюджетних установ в умовах дії НП(С)БО в державному секторі / Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листоп. 2017 р. [Електронний ресурс]. – Київ : КНЕУ, 2017. С.197-199.
 7. Шпирко О.М. Управління економічною безпекою підприємства / Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні» У двох частинах Частина 1 26–27 жовтня Ірпінь 2017р. [Електронний ресурс]. Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – Ч. 1. С.121-123.
 8. Шпирко О.М. Особливості бухгалтерського обліку у Франції / О.М. Шпирко // 21-а науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів, (м. Київ, 27-29 березня 2017 р.): тези доп. / М-во освіти і науки України, Київськ. держ. акад. водн. трансп. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 78-79.
 9. Шпирко О.М. Консолідація фінансової звітності українських підприємств в сучасних умовах / О.М. Шпирко // Економічні перспективи підприємництва в Україні: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 27-28 жовтня 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.496-499.
 10. Переоцінка основних засобів// Матеріали наукової студентської конференції, 28-31 березня 2016 р. – К.: КДАВТ. – С.8.
 11. Шпирко О.М. Особливості визначення вартісної межі основних засобів в бюджетних  установах // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 грудня 2015 р. – Крем.: КНУО, 2015. – С.383-384
 12. Удосконалення обліку і звітності спрощеної системи оподаткування / О.М. Шпирко // «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах»: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КДАВТ, 27-28 листопада 2014 р.
 13. Фактори впливу на розвиток підприємств водного транспорту / О.М. Шпирко // Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КДАВТ, 20-22 листопада 2013 р. – С. 41-43.
 14. Шпирко О.М. Консолідація фінансової звітності згідно МСФЗ, Директивою 2013/34/ЄС та законодавством України//IV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції» 26 травня 2016 р. Одеса. – С.270-273.

Методичні праці

 1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2020. – 40 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2020. – 26 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2020. – 40 с.
 4. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для студентів денної та заочної форм навчання. / Укладачі Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Малишкін О.І., Тищенко В.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ, 2019. 44 с.
 5. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування») / Укладачі Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ. 2019. 52 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2019. – 42 с.
 7. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладач к.е.н, доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ – 2018. – 21 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2018. – 71 с.
 9. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту» для студентів 4-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач Шпирко О.М. – К.: ДУІТ – 2018. – 47 с.
 10. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах водного транспорту» для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6.070101 «Транспортні технології»/ Укладач к.е.н, доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ – 2017. – 44 с.
 11. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Облік в бюджетних установах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: ДУІТ, 2017. – 22 с.
 12. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Організація і проектування бухгалтерського обліку” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання – К.: ДУІТ – 2017. – 36 с.
 13. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2017. – 32 с.
 14. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Облік в бюджетних установах” для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання/ Укладач к.е.н., доц. Шпирко О.М. – К.: КДАВТ, 2016. – 47 с.
 15. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Консолідація фінансової звітності” для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання”/ Укладач О.М. Шпирко. – К.: КДАВТ, 2016. – 32 с.
 16. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Консолідація фінансової звітності” для студентів напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання”/ Укладач О.М. Шпирко. – К.: КДАВТ, 2016. – 32 с.