МалишкинАИ

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Тема докторської дисертації: Облік і аудит податків: теорія, методологія, розвиток (2014 р.)

Вчене звання – професор

Стаж практичної роботи – на посадах головного бухгалтера підприємств різних галузей, податкового консультанта, незалежного аудитора, головного редактора бухгалтерського видання.

Наукові інтереси:

1. Синергія фінансової, податкової, статистичної інформації звітності компаній в контексті всесвітньої ініціативи прозорості

2. Облік та аудит податків в умовах електронного адміністрування

Наукова діяльність

Монографії

 1. Малишкін О.І. Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку: монографія / за заг. ред. І.О. Макаренко. Суми : СумДУ, 2020. 260 с. (С. 115-127).
 2. Малишкін О.І., Ярмоліцька О.В. Інтегровані звіти українських компаній крізь призму вимог міжнародного стандарту і директив ЄС. Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Том 6: Розвиток інтегрованої звітності підприємств: монографія за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С. 144-166.
 3. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 4. Проблеми методологічної сумісності фінансової і податкової інформації обліку з податку на додану вартість. / О.І. Малишкін // Колективна монографія «Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ»// Том 3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті»  Житомир, 2015. – С. 34-60.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності /О.І. Малишкін // Колективна монографія «Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності»: наук. вид. / за заг. ред. Л.Г. Ловінської // К., 2013. – С. 162-208; 281-293.
 6. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Малишкін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 376 с.
 7. Вплив світового та європейського досвіду взаємоузгодженості інформації фінансової та податкової звітності на побудову моделей податкового обліку в Україні /О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: колективна монографія / за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2013. – С. 152-171.

Навчальний посібник

 1. Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Ярмоліцька О.В. Звітність компанії (за міжнародними та європейськими нормативами). Навч. посіб. К.: ДУІТ, Видавничий дім «АртЕк», 2020. 380 с.

Наукові статті

 1. Шуляренко С.М., Малишкін О.І., Ярмоліцька О.В. Аналіз прагматичних аспектів системи фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL. // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». 2020. Вип. 47. (фахове, наукометричне видання, CEE INDEX, Research Bib).
 2. Малишкін О.І., Шкуліпа А. Відстрочений податок на прибуток: вплив на фінансову та податкову звітність.// Ж. Аудитор України, № 9/2019, с. 28-35.
 3. Малишкін О.І., Шкуліпа А. Податок на виведений капітал: обліково-звітний аспект. // Ж. Облік і фінанси, № 4/2019. С. 29-36.
 4. Малишкін О.І. Особливості формування об’єкта податку на виведений капітал // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія “Економіка і управління”, 2019. Вип. 46. С. 62-72.
 5. Малишкін О.І. Податок на прибуток у формах податкової та фінансової звітності: особливості відображення./ О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – № 4/2019. С. 17-24.
 6. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 7. Малишкін О.І. Структура балансів підприємств України і Польщі в умовах Директив ЄС / О.І. Малишкін // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 166-176.
 8. Малишкін О.І. Звіт про прибутки і збитки компанії Польщі і Німеччини на тлі нормативів ЄС: досвід для України / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. Науково-виробничий журнал. – 2018. – № 3(81). – С. 54-60.
 9. Малишкін О.І. Звіт про управління – адаптація до єврофомату звітності / Бухгалтерський облік і аудит. №1/2018. – С. 2 -12. ст.
 10. Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку України і Польщі в Польщі і в Україні за умов директив ЄС / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. – 2017. – № 2. – С. 43-50.
 11. Малишкін О.І. Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU / О. Малишкін, А. Процепова // Облік і фінанси. – 2017. – № 4(78). – С.46-52.
 12. Малишкін О.І. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з обліково-звітних аспектів / Науковий вісник Миколаївського національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. № 2(9), 2017. – С.175-182.
 13. Малишкін О.І. Звіт про платежі на користь уряду – яким він може бути ? / Бухгалтерський облік і аудит /О. Малишкін//№10-11/2017. – С. 13-19. ст
 14. Малишкін О.І. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Бухгалтерський облік і аудит /О. Малишкін, А.Д. Процепова, І.О. Крилова // №9/2017. – С. 5-17.
 15. Малишкін О.І. Нефінансова звітність компаній України / О.І. Малишкін // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 401-407. Науко-метричні бази Skopus.
 16. Український баланс: можливості трансформації до євро формату/ О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 6-7/2016. С. 16-26. Фахове видання.
 17. Малишкін О.І. Щодо адаптації положень з обліку і звітності в умовах Угоди про асоціацію України та ЄС / О.І. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – № 2/2016. – С. 10-18. Фахове видання.
 18. Малишкін О.І. Вимоги міжнародних підходів до звітності компаній різних галузей економіки / О.І. Малишкін // Водний транспорт. Збірник наукових праць КДАВТ. – Київ: КДАВТ, 2016. – №1(24), С. 82-86. Фахове видання.
 19. Малишкін О.І. Аудит податків: конструкція на майбутнє. / О.І. Малишкін // Економіка: реалії часу. – № 1 (17), Одеса. – 2015. – С. 208-213. Фахове видання.
 20. Малишкін О.І. Елементи ПДВ в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект / О.І. Малишкін // Світ фінансів. –№ 1/2015. – С. 34-47. Фахове видання.
 21. Малишкін О.І. Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до податку на прибуток / О.І. Малишкін // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку і аудиту. Київ.-№ 2 (41) 2014 р. – С. 19-27. Фахове видання.
 22. Малишкін О.І. Порівняльний аналіз показників декларації з податку на прибуток підприємств Росії і України / О.І. Малишкін // Облік і фінанси. – 2014. – № 3. – С. 96-101. Фахове видання.
 23. Малишкін О.І. 11.Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU / О.І. Малишкін, А.Д. Процепова // Облік і фінанси, № 4(78)/2017. – С.46-52.
 24. Малишкін О.І. Малий бізнес: облікова політика за МСФЗ для МСП та законом про бухгалтерський облік Польщі за умов Директиви 2013/34/єс/ О. Малишкін, С. Семенова // Бухгалтерський облік і аудит. – № 11-12/2016. С. 9-16. Фахове видання.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Malyshkin O. Tax and financial reporting of SME-evidence of selected Eastern European countries /O. Malyshkin, O. Мartуniuk //Czaso pismo naukowe Sopot Szkoły Wyższej. Polska. – № 8/11/2016. S.147-162.
 2. Calculation of Deffered Tax. The international scientific association of economsts. Bern, Т. 2. – 2013, s. 74-76.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Малишкін О.В. Проблеми стандартизації не фінансових звітів в контексті євроінтеграції. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи обліку та аналізу в контексті євроінтеграції. 21 травня 2020 р. Одеса 2020. С. 52-54.
 2. Малишкін О.І. Податковий облік чи податкові розрахунки ? Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ.К. 2020 с.311-312. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 3. Малишкін О.І. Логічна модель звітності з екології: застосування в агросекторі . Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 квітня 2020 р., м. Київ). Київ. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»- 2020. С. 64-66. (3 ст.).
 4. Малишкін О.І. Аспекти організації екологічного обліку на підприємстві. Тези доповідей учасників ХVIII Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація», 14 березня 2020 р.,КИЇВ.: НАСОА – 2020 р. – с. 70 – 75.
 5. Малишкін О.І. Тренди у будові балансів компаній європейських країн. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності». Дніпро-2020, березень. Університет ім. А. Нобеля. – с. 125-126.
 6. Малишкін О.І., Ярмоліцька О.В. Структура інтегрованих звітів українських компаній на тлі вимог міжнародного стандарту. Тези виступів на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток інтегрованої звітності підприємств». – Житомир: Житомирська політехніка, жовтень 2019. ‒ 356 с. – С. 115-116.
 7. Малишкін О.І.План рахунків підприємств Німеччини і Польщі на тлі української практики. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, жовтень 2019. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 248. – С. 135-136.
 8. Малишкін О.І. Міжнародний досвід як чинник удосконалення звітності видобувних компаній України. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності». 18 березня 2019 р. Дніпро. – С. 275-278.
 9. Малишкін О.І. Структура звіту про платежі на користь держави як приклад відкритості інформації бізнесу. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100 річчю СІМА «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні» 29.03.2019 р. Ірпінь. С. 159-161.
 10. Малишкін О.І. Аудит нефінансової звітності: нові вимоги / Тези доповідей учасників ХУІ Всеукраїнської наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу і аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». К.: НАСОА. – 2018. – С.104-107.
 11. Малишкін О.І. Особливості бухгалтерського контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”. ТНЕУ. – Тернопіль.- 2018.
 12. Малишкін О.І. Облікові політики і облікові оцінки в контексті вимог МСФЗ ТА П(С)БО / Тези доповідей У Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ.- Одеса, 2017. – С. 64-66
 13. Малишкін О.І. Принципи складання фінансової звітності в контексті Нормативів ЄС та МСФЗ / Матеріали Міжнародної наукової конференції 20-21 листопада 2017 р. «Сучасні тенденції трансформації економіки і управління». – К.ТНУ ім. В. Вернадського. – с. 159-162
 14. Малишкін О.І. Етапи розвитку податкового обліку з податку на прибуток в Україні / О.І. Малишкін, І.О. Крилова // Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції 17 листопада 2017 р Сучасні тенденції обліку, аналізу, аудиту – К.: КНЕУ. -2017. С. 69-72
 15. Малишкін О.І. Податкові аспекти в бухгалтерських міжнародних стандартах та європейських директивах / О.І. Малишкін // Тези виступу на ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Облік і оподаткування: реалії і перспективи». 15-17.05.17 р. Ірпінь. – 2017. – С. 380-384.
 16. Малишкін О.І. Звіт про платежі на користь уряду в контексті євроінтеграції / Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: тези виступів Міжнар. наук. конф. ‒ Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. ‒ с. 98-100.
 17. Малишкін О.І. Наскільки український баланс відрізняється від європейського ? / О.І. Малишкін //Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 25.11.16 р. «Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів». К.: КНЕУ. – 2016. с.80-83.
 18. Малишкін О.І. Баланс компанії в євро форматі: відмінності від вітчизняної практики / О.І. Малишкін // Тези доповідей на 4-й Міжнародній науково-практичній конференції 26.05.2016 року. Одеса. С. 161-163.
 19. Малишкін О.І. Аналіз сумісності показників доходів і витрат за європейським і українським законодавством / О. Малишкін, В. Мальована, Н. Кравчук // Тези доповідей на 4-й Міжнародній науково-практичній конференції 26.05.2016 року. Одеса С. 365-368
 20. Малишкін О.І. Пасив балансів підприємства України і Польщі на тлі Директиви 2013/34/ЄС / О.І. Малишкін, А.Д. Процепова // Тези доповідей У Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ.- Одеса, 2017. – С. 62-64.
 21. Малишкін О.І. Адаптація законодавства України щодо оподаткування та бухгалтерського обліку до законодавства ЄС у період 1994-2013 років / Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. 24 листопада 2017 р. –К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки». -2017.-с. 100-103.

Методичні праці

 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для студентів денної та заочної форм навчання. / Укладачі Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Малишкін О.І., Тищенко В.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ, 2019. 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування») / Укладачі Малишкін О.І., Шуляренко С.М., Шпирко О.М., Безчасний О.У. К.: ДУІТ. 2019. 52 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: ДУІТ – 2019. – 24 с.
 4. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.
 5. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни з дисципліни «Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укладач д.е.н., проф. О.І. Малишкін. – К.: КДАВТ – 2018. – 23 с.