Ковова І.С.

Посада – доцент кафедри
 
Науковий ступінь – кандидат економічних наук
 
Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 1. Основи автоматизації бухгалтерського обліку
 2. Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті
 3. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 4. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 5. Податки, податкові системи, оподаткування підприємств
 6. Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Наукова діяльність

Монографії

 1. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС: монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ: «Видавничій дім «АртЕк», ДУІТ. 2018. – 418 с. – ІSBN 978-617-7674-42-8.
 2. Ковова І.С. Механізми формування економічної стійкості малих підприємств України: [монографія]. – К.: Афіна, 2015 – 142с.
 3. Повышение экономической устойчивости малого предприятия ISBN-10: 3659565423, Lambert Academic Publishing, Deutschland, Saarbrucken, – 2014 – 76с.

Наукові статті

 1. Svitlana Semenova (Ukraine), Irina Kovova (Ukraine), Svitlana Shuliarenko (Ukraine), Olga Shpyrko (Ukraine), Tetiana Bukoros (Ukraine)“Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine” Problems and Perspectives in Management, 2020, 18(2), стр. 501-514 (Scopus)
 2. Ковова І.С., Чайка Н.М. Стан та перспективи розвитку експортноімпортних операцій України. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». – 2019. – №45. – С. 60-72
 3. Kovova, I., Malyshkin, O. (Ukraine), Vicen, V. (Slovakia), Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O. (Ukraine). Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Economic Annals-ХХI, Volume 171, Issue 5-6, Pages 4-14, October 03, 2018 doi: 10.21003/ea.V171-01 (Scopus)
 4. Ковова І.С. Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні / І.С. Ковова, С.М. Шуляренко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління». – Випуск 41 (1). – К.: ДУІТ, 2018. – С. 139-158.
 5. Ковова І. С. Чи готова Україна до європейського податкового простору? Питання по ПДВ// Бухгалтерський облік і аудит, № 4, 2017 – с. 9-19.
 6. Ковова І.С. Облік, аудит та оподаткування в акціонерних товариствах Швейцарії / І.С. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 3. – С.18-23.
 7. Актуальні аспекти розкриття в звітності інформації щодо розрахунків з постачальниками в умовах євроінтеграції // «Бухгалтерський облік і аудит», 2016. – Вип. 7-8. – С. 36-40.
 8. Напрями вдосконалення державного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств // Водний транспорт. Збірник наукових праць Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – К.: КДАВТ, 2015. – №2(23) – С. 133-141.
 9. Ковова І.С. Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту // Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2015. – Вип. 18. – С.48-50.
 10. Актуальні питання застосування РРО платниками єдиного податку // «Бухгалтерський облік і аудит», 2015. – Вип. 9. – С. 39-44.
 11. Ковова І.С. Напрямки реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / І.С. Ковова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 10, жовтень 2015 р. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 12. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції // І.С. Ковова, С.М. Семенова / Актуальні проблеми економіки, 2015. – № 11 – С. 353-358.
 13. Стійкість національної економіки та її складові //Інвестиції: практика та досвід: Журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – Вип. 18. – С.43-45.
 14. Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні/Ковова І.С., Пахота Н.В.// Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 11. – С. 159-162.
 15. Обліково-аналітичне забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту/ Ковова І.С., Пахота Н.В.//«Регіональна економіка та управління» Запоріжжя ISSN: 2311-8946 №5, 2016 с. 68-71.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Kovova I. THE MAIN TRENDS OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE // ROČENKA UKRAJINSKO SLOVENSKÁ. – 2019. – №1. – С. 191-198
 2. Порівняльна характеристика системи звітності Польщі та України у секторі МСП в рамках імплементації угоди України з Євросоюзом// Научные труды SworldИваново Научный мир, том 7, випуск 45 12/2016, с. 80-87.
 3. Побудова системи управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій// Thegenesisofgenius. Scientist and educational journal, Geneva, Switzerland, 2016 #7 ISSN 7634-567X, p. 13-15.
 4. Kovova I. Methodical approach estimates the total economic sustainability of small businesses/ I. Kovova // Scientific and practical edition: Vienna, Austria 27 July. Publishing Center of  The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague (Czech Republic), 2015. – Р.193-199.
 5. Grading system Of Accounting And  Analytical Support Economic Security Water Transport// The Scientific Associationof Economists and Lawyers «Fundacio»: Zagreb’s International Conference on Lawand Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia), 2014, the collection of scientific papers. р.87-91.
 6. Люстрация как инструмент повышения качества управления национальной экономикой Украины// Scientific and practical edition: Prague (CzechRepublic), 26-27 of September 2014. Publishing Centerof The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen 2014, p. 250-254.
 7. System Of Accounting And Analytical Support Economic Security Water Transport //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 4(37).Том 2 – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 414-474 – с.56-60.
 8. Economic sustain ability of small enterprises //Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187 – выпуск 3 (36). Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014, ЦИТ: 314-057 – с. 44-48.
 9. Kovova I. Innovate tools to ensure the economic sustainability of small business / I. Kovova // Сборник научных трудов SWorld, ISSN 2224-0187. – Выпуск 3. Том 35. – Иваново: Маркова АД, 2013: ЦИТ:313-007 – С.7-12.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Ковова І.С. (2020). Облік і цифрове мислення: перспективи реалізації. Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів (25 – 27 березня 2020), м. Київ. К.:ДУІТ, С.310-311. URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 2. Ковова І.С. Економічний стан галузі транспорту та тенденції її розвитку / С.М. Шуляренко // Збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів ДУІТ (Київ, 27-29 березня 2019). – К.: ДУІТ, 2019. – С. 274-276. Режим доступу: http://duit.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/zbirnyk-tez-2019-r..pdf.
 3. Ковова І.С. Автоматизація обліку в Європейському союзі // Збірник тез науково-методичної конференції (Київ, 26-29 березня 2018 року) Частина І, К.: ДУІТ, 2018 с.252-254.
 4. Ковова І.С. Система підтримки фізичних осіб-підприємців у Чехії / І.С. Ковова, Р.П. Вакуленко // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 64-66.
 5. Ковова І.С. Теоретичні підходи до трактування категорії зобов’язані і кредиторської заборгованості / І.С. Ковова, Л.І. Зелена // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» 17 листопада 2017 року. ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана, с. 19-20.
 6. Ковова І.С. Перспективи розвитку напрямків автоматизації в обліку, аналізі і аудиті// Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2016.
 7. Ковова І.С. Екстернальне та інтернальне моделювання при прийнятті рішень в обліку, аналізі і аудиті //Науково-практична конференція Київ. держ. акад. водн. транс. – К.: КДАВТ, 2014
 8. Ковова І.С. Інноваційні підходи до формування системи оцінки рівня економічної стійкості галузі водного транспорту// «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в сучасних умовах» матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014р. – К.: КДАВТ, 2014 – с.108-110
 9. Ковова І.С. Інструменти підвищення внутрішньої економічної стійкості малих підприємств України – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»  м. Одеса ОНАЗ 2013р. С.20-22.
 10. Оценка изменения экономической устойчивости малого предприятия в следствие реинжиниринга бизнес-процессов- МЗНПК «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» материалы XXVII международной заочной научно-практической конференции. (17 июля 2013 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК» стор.104-108.
 11. Оценка экономической устойчивости сектора малого бизнеса Украины «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»: ISSN 2309-3390. Сб. ст. по материалам XXХII международной науч.-практ. конф.— Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. №12(32) — с.165-170.
 12. Ковова І.С. Напрямки вдосконалення державного організаційно-інформаційного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств – Науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі» – 2013 – КДАВТ С.93-96.
 13. Ковова І.С. Автоматизація обліку і контролю на підприємствах водного транспорту України. ЗНП НАУ Проблеми системного підходу в економіці, К.: № 41, 2012 р. С.41-45

Навчальні посібники

 1. Ковова І.С. Фінансовий облік 1: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: ДУІТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/фіноблік-1
 2. Ковова І.С. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств : Ел.навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/оазебп
 3. Ковова І.С. Автоматизоване робоче місце бухгалтера: Електрон. навч. посібн. [Ел. ресурс] – К.: КДАВТ, 2017. – Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/армб.
 4. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – К.: Афіна, 2016. – 178с.

Методичні праці

 1. Електронний методичний он-лайн посібник з вивчення дисципліни «Основи автоматизації бухгалтерського обліку» Конспект лекцій та завдань для практичної і самостійної роботи.
 2. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання.
 3. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу»
 4. Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів ЗНФ «О і А»
 5. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизоване робоче місце бухгалтера» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 6. Програма та методичні рекомендації по проходженню комплексної практики з фаху для студентів 4-го курсу спеціальності напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” всіх форм навчання
 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів напрямів підготовки 7.03050901, 8.05030901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 9. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 10. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 11. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 12. Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” денної форми навчання
 13. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 14. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” заочної форми навчання
 15. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів напряму підготовки 8.03050901 “Облік і аудит ” усіх форм навчання
 16. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та для виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік 1» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит ” денної та заочної форми навчання