kolumbet

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Наукові інтереси:

 1. Бухгалтерський облік, бухгалтерський облік в управлінні підприємством, організація бухгалтерського обліку, облік у суб’єктів державного сектору
 2. Державний фінансовий контроль
 3. Консолідація фінансової звітності
 4. Методологія наукових досліджень

Наукова діяльність

Монографії

 1. Колумбет О.П. Компаративний аналіз національного ринку хліба й хлібобулочних виробів та країн ЄС // Статистико-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів : колективна монографія / За заг.ред. В.К. Савчука. К.: ФОП Ямчинський О., 2020
 2. Розвиток обліку видів активу та їх протиріччя: проблеми теорії // Сучасні тенденції, новації, перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика [колективна монографія] / під ред. Н.Л. Правдюк. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – 498 с.
 3. Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики // Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: [колективна монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця / [Малюга Н.М., Колумбет О.П.]. – Житомир. ПП «Рута». – 2015. – 343с.
 4. Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація / Малюга Н.М., Колумбет О.П. // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: Монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2014. – 380 с.
 5. Бухгалтерський облік, аналізі контроль оборотних матеріальних активів: методологія і організація: [монографія].– К.: ЦП «Компринт», 2014. – 442 с.
 6. Оборотні матеріальні активи: документування та процес обліку придбання // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: [монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута», 2014. – 380 с.
 7. Основні засади організації та методики внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: [монографія] / під заг. ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Київ, 2013. – 606 с.

Наукові статті

 1. Колумбет О.П., Давидюк Н.В., Блінцова Н.В. Зобов’язання та розрахунки як економіко-правова категорія та об’єкт бухгалтерського спостереження // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип.46. К.: ДУІТ, 2019. С. 45-61. (науковометрична база CEE Index; Фахова реєстрація (Категорія Б)
 2. Колумбет О.П. Імплементація принципів соціальної відповідальності у політику оплати праці в умовах сталого розвитку // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип.45. К.: ДУІТ, 2019. С. 72 – 90. (науковометрична база CEE Index; Фахова реєстрація (Категорія Б)
 3. Kolumbet, O., O. Yarmolitska, О. Yarmolich. Place and role of accounts receivable in the system of enterprise management: international experience and domestic practice / O. Kolumbet, O. Yarmolitska, О.Yarmolich//Проблеми системного підходу в економіці. – №1(69). – К.: НАУ, 2019. – С. 99-106. (науковометрична база Index Copernicus)
 4. Колумбет О.П. Сучасні тенденції організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками в умовах гіперінфляції / О.П. Колумбет, А.Ю. Голубєва // Центр наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Зимові наукові читання»: Збірник статей. – 2018. – К.: Центр наукових публікацій, 2018. – С. 40-49.
 5. Колумбет О.П. Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі / О.П. Колумбет, Д.П. Малиневська // Науковий журнал «Молодий вчений». – №1 (53) січень, 2018 р. – С. 905-908. (науковометрична база Index Copernicus)
 6. Колумбет О.П. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючих суб’єктів в умовах сталого розвитку економіки / О.П. Колумбет, А.О. Грига // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип.39. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С. 171 – 177.
 7. Колумбет О.П. Аналіз забезпеченості підприємств оборотними матеріальними ресурсами: стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі / Вісник Одеського Національного університету: Серія «Економіка». – Том 22. Вип. 11 (64).2017. – С. 224-229.
 8. Колумбет О.П. Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз / О.П. Колумбет // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. № 6 (168). – С. 201–208.
 9. Kolumbet O.P. Analysis of circulating tangible assets in the baking industry: scientific research trends / O.P. Kolumbet// Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. № 5 (168). – С. 183–186.
 10. Колумбет О.П. Ключеві елементи договору поставки: кількість, якість, асортимент товару / О.П. Колумбет // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – №3 (43). – С. 69–74.
 11. Колумбет О.П. Облікова політика в системі управління оборотними матеріальними активами / О.П. Колумбет // Збірник наукових праць ДЕТУТ : Серія економіка і управління. – 2014. – Вип. 27. – С. 236–244.
 12. Гаценко-Колумбет О.П. Оборотні активи підприємства: проблеми теорії обліку / О.П. Гаценко-Колумбет // Вісник ЖДТУ: Серія економічні науки. – 2013. – Вип. № 1(63). – С. 42–47.
 13. Колумбет О.П. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи / О.П. Колумбет, Ю.В. Зозуля // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія економіка і управління. – 2013. – Вип. 25. – С. 231–236.
 14. Колумбет О.П. Основні засади організації та методики внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : [монографія] / О.П. Колумбет ; під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2013. – 606 с.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Yarmolitska O., Kolumbet O. Personal Income Taxation in Ukraine and EU Countries. Proceedings International Scientific and Practical Conference “Organization of Scientific Research in Modern Conditions 2020”, May 14-16, 2020. USA.
 2. O. Kravchenko, O. Yarmolitska, S. Shuliarenko, O. Kolumbet and O. Kharchuk, Scenario Modeling of Change of the Level of Tax Culture: The Case of Ukraine. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2019. vol.23, issue 6. pp. 1-10 [Scopus, SCIMAGO, ABDC, UGC, CiteFactor, SIS, Open J-Gate, CNKI, World Cat].URL: https://www.abacademies.org/articles/scenario-modeling-of-change-of-the-level-of-tax-culture-the-case-of-ukraine-8769.html
 3. Circulating’s material assets analysis a factor for improve that management of enterprises financial activity Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – P. 257-261
 4. Place and role of integrated accounting in politics enterprise Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P. 237-243.
 5. Internal control: problems of formation Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 100-103.
 6. Current tangible assets as an object of integrated accounting, management analysis and control Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Publishinghouse «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 161-166.

Тези доповідей наукових конференцій

 1. Kolumbet O., Yarmolitska O. Personal income taxation in Ukraine and EU countries // Participation in an international scientific and practical conference “ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS ‘2020”, May 14-16, 2020.
 2. Колумбет О.П. Концептуальні основи побудови інтегрованого бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку // Збірник тез науково- практичної конференції ДУІТ (м.Київ, 26 березня 2020 р.). URL: https://duit.edu.ua/research-activities/scientific-activity-of-students/scientific-and-practical-conferences/
 3. Колумбет О.П. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку // Збірник тез доповідей всеукр.наук.-практ.конференції (м.Київ, 10 жовтня 2019 р.) /відп.ред. Є.В. Калюга. К.: НУБіП України, 2019. С.80-83, 343с.
 4. Колумбет О.П. Accouting and analytical provision of business process management in conditions of inclusive development of economy / O.P. Kolumbet, O.V. Yarmolitska // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір». – м. Запоріжжя, 2018. – С. 235-238.
 5. Колумбет О.П., Мархель Л.Ю. Особливості оцінки основних засобів для відображення інформації про них у фінансовій звітності / Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва», м. Одеса, 2 червня 2018 року тези доповідей. – О. : ЦЕДР, 2018. – С. 92-94.
 6. Імплементація інтегрованого бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», м. Одеса 22-23 вересня 2017 р.: тези доповідей. – О.: Атлант, 2017. – С. 173-174.
 7. Колумбет О.П. Імплементація інтегрованого бухгалтерського обліку в системі управління підприємством / Збірник тез доповідей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», м. Одеса 21-24 вересня 2017 року тези доповідей. – О.: ЦЕДР, 2017. – С. 118-120.
 8. Методологічні аспекти формування системи обліку, контролю та аналізу оборотних матеріальних активів / Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в розвитку економічної системи», 27-28 березня 2015 р .: тези доповідей. – Л.: ЛЕФ, 2015. – С. 83-86.
 9. Методологічні аспекти управління оборотними матеріальними активами підприємства / Зб. тез доп. за матеріалами II Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», 27 березня 2015 р.: тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 40-42.
 10. Сучасна концепція інтегрованої системи фінансового, управлінського та податкового обліку / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіка, менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку», 22-23 травня 2015 р.: тези доповідей. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 14-17.
 11. Проблеми інтеграції різних видів обліку і систем управління / Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації», м. Одеса 22-23 травня 2015 р.: тези доповідей. – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 118-120.
 12. Організація складського обліку матеріальних цінностей / Матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Виробничо-експортний потенціал національної економіки», 3-4 жовтня 2014 р.: тези доповідей. – Ужгород: ВД «Гельветика», 2014. – С. 184-188.
 13. Організація складського обліку матеріальних оборотних активів як запорука безперебійного забезпечення виробництва / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку», 24-25 жовтня 2014 р.: тези доповідей, у 3 частинах. – Ч. 3. – Л.: ЛЕФ, 2014. – С. 105-108.
 14. Облік паливно-мастильних матеріалів як складова обліку оборотних активів підприємства / Збірник тез доповідей за матеріалами XIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю як науки», 4-5 листопада 2014 р. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – С. 63-66.
 15. Договір купівлі-продажу та договір поставки як найпоширеніші форми договірної політики / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін», 4-5 грудня 2014 р.: тези доповідей. – Тернопіль: Крок, 2014.
 16. Управління оборотними матеріальними активами в аспекті витрат на їх придбання та зберігання / Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої до відзначення «Дня Бухгалтера» «Розвиток професії та бухгалтерського обліку як науки», 14-15 липня 2014 р.: тези доповідей. – Вінниця, 2014. – С. 40-43.