Пахота Н. В.

Посада – старший викладач кафедри

Наукові інтереси:
Організаційна культура підприємств водного транспорту.
Модернізація водогосподарського комплексу України.
 
Монографії:

 1. Трансформація організаційної культури при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів підприємств транспортного логістичного кластеру/ Осипова Є.Л, Пахота Н.В // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія // За заг.ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. – К.: ДУІТ, 2019.– С. 64-79

Наукові статті:

 1. Pakhota N. Development of the State University of Infrastructure and Technologies Knowledge Transfer Strategy for Improvingthe Quality of Higher Education [Електронний ресурс] / Oksana Karpenko, Yevheniia Osypova, Nataliia Pakhota // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019 (Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019), CEUR-WS.org. – Vol.2387, online. – P. 250-261. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190250.pdf [CEUR-WS proceedings of ICTERI areindexed by: Scopus, DBLP, GoogleScholar].
 2. Пахота Н.В. Організаційна культура як інструмент модернізації водогосподарського комплексу регіонів України / Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], (Одеса, 26 січня 2018) / – О: ПЕС. 2018 – С. 74-78.
 3. Пахота Н.В. Водогосподарський комплекс Чернігівщини та проблеми його розвитку / Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Вісник Одеського національного університету»], Одеса, грудень 2017, Том 22) / – ВОНУ – С. 41 – 44.
 4. Ковова І.С., Пахота Н.В. Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні / І.С.Ковова, Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], (Одеса, 11 листопад 2016) / – О: ПЕС. 2016 – С. 159-162.
 5. Озірська Н.В. Концептуальні відмінності та точка перетину організаційної та корпоративної культури / Н.В.Озірська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: Зб. наук. праць. – Х.: ХДУ, 2015. – Вип. № 13 (Част. 3). – С. 91 – 94.
 6. Ковова І.С., Озірська Н.В. Обліково–аналітичне забезпечення формування організаційної культури підприємств водного транспорту / І.С.Ковова, Н.В.Озірська // Науково практичний журнал [«Регіональна економіка та управління»], (Запоріжжя, 5(12) жовтень 2016) / – Ж: СІЕУ. 2016 – С. 68-70.
 7. Озірська Н.В. Організаційна культура як складова системи управління підприємством / Н.В.Озірська // Международное периодическое научное издание «SWorld». Иваново / Вып. № 1 (42), Том 8, 2016 – С. 78-84.
 8. Коба В.Г., Пахота Н.В. Досвід ЄС у забезпеченні розвитку водогосподарського комплексу регіонів та культури поводження з водними ресурсами / В.Г.Коба, Н.В.Пахота // Науковий журнал [«Причорноморські економічні студії»], Вип. № 24 (Одеса, грудень 2017) / – О: ПЕС. 2017 – С. 42-45.
 9. Харчук О.Г., Пахота Н.В. Ризики та загрози використання водних ресурсів в проблемних регіонах України/ О.Г.Харчук, Н.В. Пахота//Зб. наук. праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління».– Вип. 42(2). –К.: ДУІТ, 2018.– С. 102-111.

Тези доповідей:

 1. Озірська Н.В. Організаційна культура та її вплив на управління персоналом / Н.В.Озірська: тези доп.// International scientific conference [«Modern transformation of economics and management in the era of globalization»], (Klaipeda, 29 January 2016)/ KlaipedosUniversitetas.-Klaipeda: Baltija Publishing, 2016.– С. 151–152.
 2. Озірська Н.В. Організаційна культура підприємств водного транспорту / Н.В.Озірська: тези доп.// Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю [«Проблема та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності»], (Миколаїв, 28 – 29 листопада 2014) / – М: УК, 2014. – С. 149 –151.
 3. Озірська Н.В. Сутність категорії витрат на оплату праці / Н.В.Озірська: тези доп.// міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів»], (Ужгород, 5-6 грудня 2014) / У: ІДУРР, 2014. – С. 78 –81.
 4. Пахота Н.В. Інноваційна культура як елемент організаційної культри підприємства /Н.В.Пахота: тези доп.// Міжнароднанауково-практична конференція [«Економіка і менеджмент 2017: Перспективиінтеграції та інноваційногорозвитку»], (Дніпро, 23-24 березня 2017 р.) / Д:ДНУ, 2017 – С.59-61.
 5. Пахота Н.В. Організаційна культура як інструмент забезпечення ефективної роботи на підприємствах водного транспорту / Н.В.Пахота: тези доп.// XV Мiжнaрoдна нaукoвo-прaктична кoнфeрeнцiя [«Прoблeми економіки трaнспoрту:»], (Дніпро, 20-21 квітня 2017 р.) / Д: ДНУЗТ, 2017 – С.42.
 6. Пахота Н.В. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування організаційної культури / Н.В.Пахота: тези доп. // 21-ої науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів, (Київ, 27-29 березня 2017 року I частина) КДАВТ, 2017 – С.4.
 7. Пахота Н.В. Субкультура як елементорганізаційноїкультури / Н.В.Пахота: тези доп. // Международная научно-практическая конференция «Современная глобальная регионалистика и субъекты экономики: направления влияния» (Одеса, 16 травня 2017 року).
 8. Ковова І.С., Пахота Н.В. Вплив організаційної культури підприємства на стан розвитку водогосподарського комплексу Чернігівського регіону / І.С.Ковова, Н.В.Пахота : тези доп. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 грудня 2017 р.) Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017 – С.36-38.