luchnikova

Посада – старший викладач кафедри

Наукові інтереси: дослідження проблеми ефективного використання транзитного потенціалу України

Наукова діяльність

Монографія

 1. Лучникова Т.П. Особливості функціонування залізничних підприємств на ринку транзитних вантажних перевезень// Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія/ За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – 364 с., С. 331-347

Наукові статті

 1. Чичкан Ю.М., Лучникова Т.П. Формування професійних компетенцій інтернет-маркетолога в еру інформаційних технологій. Науково-практичний журнал // Причорноморські економічні студії. – 2018 – № 2 – С. 20-24. (IndexCopernicus)
 2. Лучникова Т.П., Безбожна А.А. Валютні операції як основа валютного ринку // International Scientific Journal «Internauka» – – К.: 2017. – Вип. 14 (36), С. 131-134.
 3. Лучникова Т. П. Значение предприятий железнодорожного транспорта в испольpовании транзитного потенциала Украины. Научно – практический журнал // Вестник Белорусского государственного университета транспорта/ Наука и транспорт. – 2016 – №. 2 (33). – С. 93-95. (РІНЦ)
 4. Лучникова Т.П. Сутність використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту // Журнал «Економічний форум». – 2016. – № 3 – С. 206-210. (РІНЦ, UlrichsPeriodicalsDirectory, IndexCopernicus).
 5. Лучникова Т.П. Систематизация факторов влияния на использование предприятиями железнодорожного транспорта транзитного потенциала Украины. Научно – практический журнал // Вестник Белорусского государственного университета транспорта/ Наука и транспорт. – 2016 – №. 1. – С. 277-281. (РІНЦ).
 6. Лучникова Т.П. Дослідження сутності «теорії організації» та визначення її місця в системі управлінських наук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2016. – №. 38. – С.200-206.
 7. Лучникова Т. П., Марченко О. П. Сучасний стан локомотивного господарства залізниць України» // Збірник наукових праць Держ. економ.-технол. університету транспорту: Серія «Економіка та управління». –2016.– № 36 . – С.122-128.
 8. Дослідження сутності, специфіки та складових транзитного потенціалу України. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 32. –К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 20-30.
 9. Роль залізничного транспорту в реалізації транзитного потенціалу. Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті: Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції. – К.:ДАЗТ, 2015, С. 77-78.
 10. Лучникова Т. П., Кулинич А. Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2015. – №. 32. – С. 302-309.
 11. Лучникова Т.П., Двуліт З. П. Дослідження методів та засобів збору, зберігання і поширення інформації //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2014. – №. 29. – С. 218-226.
 12. Лучникова Т.П. Використаня технологій та методів самоменедженту у розвитку професійних здібностей майбутніх менеджерів. К.- АМУ. -Збірник наукових праць. Серія «Теорії мікро -макроекономіки».  – 2013 р..- Вип.41.- С. 149 – 155.
 13. Лучникова Т. П., Двуліт З. П. Сучасні інформаційні системі і технології в управлінні організаціями: використання в навчальному процесі crm–системи «Парус – менеджмент та маркетинг» корпорації «Парус». //Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2013. – №. 26. – С. 223-230.
 14. Передумови підвищення функціонування міжнародних транспортних коридорів. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 20. –К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 15-19.
 15. Ефективність функціонування міжнародних транспортних коридорів як умова реалізації транзитного потенціалу. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 13. –К.: ДЕТУТ, 2009. – С. 23-31.

Методичні праці

 1. Лучникова Т.П. Самоменеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 0603 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання. . –К.:ДЕТУТ, 2016 – 46 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботиза спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (завидами економічної діяльності)» / Бакаєв Л.О., Колесникова Н. М., БакалінськийО.В., Харчук О.Г., Двуліт З.П., Чорний В.В., Христофор О.В., Лучникова Т.П. –К.: ДЕТУТ, 2016.− 54 с.
 3. Лучникова Т.П., Христофор О.В. Інформаційні системи в менеджменті. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять та самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни для студентів галузі знань 0603 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент» усіх форм навчання у співавторстві. К.:ДЕТУТ, 2015 р.- 85с.
 4. Лучникова Т.П. Основи менеджменту і маркетингу. Методичні вказівки щодо проведення практичних занятьта самостійного опрацювання матеріалу  для студентів спеціальностей 6.070105 «Рухомий склад залізниць», 6.050702 «Електромеханіка»,  6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство», 6.050202 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»усіх форм навчання. – К.:ДЕТУТ, 2015 р. – 89 с
 5. Лучникова Т.П., Христофор О.В., Мельник Т.С. Основи маркетингу. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)». – К.:ДЕТУТ, 2015 р. – 58 с.