Коба В. Г.

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Наукова діяльність:

Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

 • розвиток водного і авіаційного  транспорту;
 • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності роботи підприємств транспорту;
 • економічна ефективність інноваційно-інвестеційного розвитку транспортних підприємств.

Протягом не одного року виконує обов’язки голови Президії та Голови секції Економіки Транспортної Академії України.

Навчальні посібники:

 1. Транспортно–експедиторська діяльність: Навч.посібник З грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2013.–300с.
 2. Економіка підприємств водного транспорту: Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 1. Імперативи сталого розвитку транспортно–експедиторських підприємств в ринкових умовах: монографія / В.Г.Коба, О.Є.Бабина, О.О.Карпенко – К.: СІК ГРУП Україна, 2013.– 232 с.

Наукові статті:

 1. Методичні підходи до розробки систем стимулювання праці моряків/ В.Г.Коба , І.В. Гладка- Водний транспорт: Зб. наук. праць. – К.: КДАВТ, 2014. Вип.3(21)  – с. 76-83.
 2.  Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціалу підприємств внутрішнього водного транспорту./ Коба В.Г., Горошко К.О.- Ж «Бізнес інформ.» Харьків: Харк.нац.-ек. Ут-т- №8 , 2014р. – С.50-55
 3. Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіційних послуг./Коба В.Г, Висоцька І.І. – Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.праць Науково-дослідного економічного інституту.-К., 2015.-№3(166)-с.179-184.
 4. Управління якістю як фактор забезпечення конкурентоспроможності продуктів та послуг./ Коба В.Г.- Проблеми системного підходу в економіці: Зб.наук. праць Вип.51.-К.: НАУ, 2015.-с.187-191.
 5. Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків./ Коба В.Г., Шелест Т.М.// Водний транспорт. Зб.наук.праць КДАВТ –К.: КДАВТ, 2015.,-№1 (22)- с.80-84.
 6. Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України./ Коба В.Г., І.М.Аверічев.- Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія ”Економіка і управління”. – Вип., 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 158 – 161.
 7.  Економічні аспекти підготовки моряків в Україні./ Коба В.Г., Шелест Т.М. – // Водний транспорт: зб. наук. пр. КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2016. – Вип. 2 (25). −  С. 88−93.  

Тези доповідей:

 1. Оцінка забезпечення навчання у ВНЗ України студентів морських спеціальностей з АР Крим./ Коба В.Г., Шелест Т.М., Єлеазаров О.П. – «Экономико-экологические проблемы развития транспортной отрасли в современных условиях» материалы международной научно-практической конференции 27-28 ноября 2014 стр.85-86.
 2. Особливості змішаних перевезень вантажів за участю водного транспорту./ Коба В.Г., Гладка І.В. – Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С.229-230.
 3. Система державного управління ресурсозбереженням в Україні./ Коба В.Г., Мельник Н.О.- Міжн. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі»], (Київ, КДАВТ, 20-22 листопада 2013р.) / М-во освіт і науки України, Держ. акад. водн. транс.-К.:КДАВТ, 2013.- С.236-238
 4. Взаємодія підприємств водного транспорту та вищих морських навчальних закладів України з метою підвищення якості підготовки фахівців./ В. Г.Коба, В. В. Панін, Т. М. Шелест:// тези доп.  Забезпечення якості освітньої діяльності : стан, проблеми та перспективи: // Матеріали  міжвузівської  науково-методичної  конференції (23.11.2016) /  за заг. ред.  Н.С.  Брайковської,  А.Д.  Возненко,  О.І.  Стасюка. –  К.:Редакційно-видавничий  відділ  Державного  економіко-технологічного  університету  транспорту, 2016. – 143 с., с.43.