Карпенко О. О.

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор


Наукова діяльність:
Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів:

 • тенденції розвитку сучасного менеджменту;
 • теорія та практика кластеризації транспортно-логістичних підприємств;
 • теорія та практика розвитку транспортної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства;
 • організаційно-економічні механізми підвищення ефективності функціонування підприємств транспорту;
 • теорія та практика трансферу знань на національному та міжнародному рівнях.

Навчальні посібники:

 1. Фінансовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: Навч. посіб. / О.Є. Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2012. – 326 с.
 2. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посіб. / В.Г. Коба, О.Є. Бабина, О.О. Карпенко – К.: КДАВТ, 2013. – 300 с.
 3. Антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту: Навч. посіб. /О.Є. Бабина, О.О. Карпенко, М.В. Ковбатюк, В.В. Шкляр – К.: КВІЦ, 2015. – 240 с.
 4. Сучасні концепції трансферу знань. Навчальний посібник /Колектив авторів. За загальною редакцією В.В. Паніна. – К.: Міленіум, 2016. – 262 с.
 5. Економіка підприємств водного транспорту: Навчальний посібник/ Колектив авторів. За загальною редакцією В.Г. Коби. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 468 с.

Монографії:

 1. Імперативи сталого розвитку транспортно-експедиторських підприємств в ринкових умовах: монографія / В.Г. Коба, О.Є. Бабина, О.О. Карпенко. – К.: КДАВТ, 2013. – 232 с.
 2. Інтеграційно-інноваційна парадигма розвитку підприємств на принципах кластеризації: Монографія / О.О. Карпенко. – К.: КДАВТ, 2013.
 3. Формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на засадах державно-приватного партнерства: Монографія / С.М. Боняр, В.А. Будник, О.О. Карпенко, Я.Р. Корнійко. – Київ: ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2015. – 152 с.
 4. Інноваційний розвиток підприємств у контексті формування та функціонування кластерів: Колективна монографія «Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища» / О.О. Карпенко. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013.- С. 303-311
 5. Механізм державно-приватного партнерства на транспорті./ О.О. Карпенко, С.М. Боняр, В.А. Будник, К.В. Лерніченко. Монографія. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 158 с. 
 6. DSTU And KSMA Knowledge Transfer Systems / K. Yashyna, O. Karpenko, V. Zavgorodnii, О. Sadovoy, K. Yalova, О. Krupnyk // E-learning Methodology – implementation and evaluation: monograph edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Vol. 8 (2016). – Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn.– P. 73–90. 
 7. Карпенко О. О. Європейський вектор кластеризації транспортно-логістичних підприємств у площині інформаційно-комунікаційних технологій: моногр. / О. О. Карпенко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2017. – 272 с.
 8. Creation And Operation Of The Knowledge Transfer Units In The Higher Education Institutions Of Ukraine Based On European Experience/ O. Karpenko, K. Yashyna, K. Yalova// National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – P.61-73.
 9. Проблеми становлення та перспективи розвитку публічного адміністрування в Україні / Т.Б. Семенчук, С.М. Боняр, О.О. Карпенко // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки: колективна монографія // За заг.ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. – К.: ДУІТ, 2019.– С. 158-172.

Статті у журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Sсopus):

 1. Karpenko О. Development of the State University of Infrastructure and Technologies Knowledge Transfer Strategy for Improvingthe Quality of Higher Education [Електронний ресурс] / Oksana Karpenko, Yevheniia Osypova, Nataliia Pakhota // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonizationand Knowledge Transfer. Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019 (Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019), CEUR-WS.org. – Vol.2387, online. – P. 250-261. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190250.pdf [CEUR-WS proceedings of ICTERI areindexed by: Scopus, DBLP, GoogleScholar].
 2. Conceptual Bases Of Formation And Functioning Of Innovation Clusters/ О. Karpenko // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12(150). – С. 71–78. [Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit].
 3. Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3(153). – С. 22–30. Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest) та інші.
 4. Formation Of The Knowledge Transfer System In Ukrainian High Education Institutions / О. Karpenko, K. Iashyna // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7(169). – С. 157–166. Міжнародні наукометричні бази: SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, EconLit, ABI/Inform (by ProQuest) та інші.
 5. Application of 3D Printing and 3D Scanning Technologies in Educational Activities [Електронний ресурс] / K. Yashyna, O. Krupnyk, O. Karpenko // ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 12th Int. Conf. ICTERI 2016 (Kyiv, Ukraine, June 21– 24 2016), CEUR-WS.org. – Vol. 1614, online. – P. 284–291. – Режим доступу: http://icteri.org/sites/default/files/2016-volume.pdf [CEUR-WS proceedings of ICTERI are indexed by: Scopus, DBLP, Google Scholar].
 6. Mechanism of providing economic development of transport and logistics enterprises on the basis of clustering / O. Karpenko, O. Palyvoda // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4. – С. 33–39. (0,5 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 7. Modelling the integral performance of transport and logistics clusters / O.О. Karpenko, O.М. Palyvoda, N.М. Bondar // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – С. 155–160. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 8. Simulation modelling of strategic development of transport and logistics clusters in Ukraine/ Оksana Karpenko, Olena Palyvoda, Olena Bondarenko //Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, Р. 93-99 [міжнародні наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus та інші].
 9. Influence of network organizational structures on innovation activity of industrial enterprises/ Оksana Karpenko, Olena Palyvoda, Olena Bondarenko, Svitlana Bonyar, Andrea Bikfalvi // Problems and Perspectives in Management, Volume 16, 2018, Issue #3, pp. 174-188 (наукометричне, Scopus, Google Scholar та інші).

Статті у наукових фахових виданнях України за 2017-2018 роки:

 1. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку/ О. М. Паливода, О. О. Карпенко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 3(470). – С. 103–108. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 2. Clustering Of The Enterprises Of Maritime Complex Of Ukraine On The Basis Of Private-Public Partnership / О. Karpenko, V. Budnyk // Актуальні проблеми економіки. – № 3(189). – К.: 2017. – С. 105–116. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: EBSCOhost; EconLit; ABI/Inform (byProQuest); ErihPlus та інші].
 3. Європейський досвід формування кластерів у приморських регіонах/ О.О.Карпенко, І.Ф.Переверзєва //Економіка та держава. – 2017. – №12. С. 93–99. (0,86 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 4. Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи регіону [Електронний ресурс] / О.О. Карпенко, Є.Л. Осипова // Ефективна економіка. – 2017. – №12. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6000. (0,58 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 5. Знаннєвий потенціал як чинник формування конкурентоздатності транспортного підприємства / C.М. Боняр, О.Є. Бабина, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ. – 2018. – №1 (480). – С. 326–332. (0,52 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 6. Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України / О.О. Карпенко, В.П. Власова // Бізнес Інформ. – 2018. – №3(482). – С. 224–230. (0,52 ум.друк.арк.). [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Сервис научного индексирования (SIS) та інші].
 7. Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду / О.О. Карпенко // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – № 27. Частина 1. – 2018. – С. 54-58. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus].
 8. Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О.О.Карпенко, Н.К. Мандзюк // Ефективна економіка. – 2018. – №4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus та інші].
 9. Аналіз досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у портах світу / О.О. Карпенко // [Електронний ресурс]: ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО. – Випуск 15. – 2018. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/ [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus].
 10. Карпенко О.О. Ефективне управління людським капіталом як визначальний фактор економічного розвитку підприємства/О.О. Карпенко// Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій, ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. – № 2, 2018. – С. 168-171. [фахове видання, міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus].

Тези доповідей за 2017-2018 роки:

 1. Карпенко О.О. Центри трансферу знань у вищих навчальних закладах України/ О.О.Карпенко, О.В. Зорька, К.В Яшина // From The Baltic To The Black Sea: The Formation Of Modern Economic Area: Proceedings of the International Scientific Conference (August 19th, 2017). – Riga: Baltija Publishing, 2017. – С. 54-56. (0,09 ум.друк.арк.). (0,03 ум.друк.арк.).
 2. Карпенко О.О. Аналіз якостей сучасного вітчизняного менеджера/ О.О. Карпенко// Збірник тез науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти Державного університету інфраструктури та технологій 26-30 березня 2018 р. –К.: ДУІТ, 2018. – С. 19-21. (0,03 ум.друк.арк.).
 3. Карпенко О.О. Мережеві структури як основа інноваційного розвитку в інформаційному суспільстві /О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Ч.1. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 212-214. (0,14 друк.арк.). (0,07 ум.друк.арк.).
 4. Карпенко О.О. Створення та функціонування центрів трансферу знань / О.О. Карпенко // Матеріали LXXІV-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – С. 558.
 5. Карпенко О.О. Застосування концепції логістики у діяльності підприємств транспорту /О.О. Карпенко// VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення» (23-25 травня 2018 р.): Тези доповідей. – Одеса. – 2018. – С. 262-264. (0,13 ум.друк.арк.).