harchuk

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Є автором  понад 140  наукових  та навчально -методичних робіт,  у тому числі 1 навчального посібника з грифом МОН.

Наукові інтереси:

 • дослідження проблем розвитку операційного менеджменту
 • визначення складових та організаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в організації

Навчальні посібники:

 1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч. посіб. з Гриф МОН лист №1/11-3495 від 18 лютого 2013 р. / Бакаєв Л.О., Бакаєва І.Г., Харчук О.Г. – К.:ДЕТУТ, 2013. – 168с.

Монографії:

 1. Інфраструктура надання публічних послуг в Україні та шляхи її удосконалення / О.Г. Харчук, І.В. Тарновська, В.П. Власова // Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки:колективна монографія //За заг.ред. К.А. Андрющенко, М.П. Сагайдака. – К.: ДУІТ, 2019.– С.140-158.

Наукові статті:

 1. ABSTRACT SCENARIO MODELING OF CHANGE OF THE LEVEL OF TAX CULTURE: THE CASE OF UKRAINE/Olha Kravchenko, Olha Yarmolitska, Svitlana Shuliarenko, Olena Kolumbet, Olena Kharchuk//, Academy of Accounting and Financial Studies Journal , Volume 23, Issue 6, 2019.
 2. The Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports /Vitaliy Kashuba1, Olha Stepanenko, Nataliia Byshevets, Olena Kharchuk, Svitlana Savliuk, Bozhena Bukhovets, Igor Grygus, Marek Napierała, Tetiana Skaliy, Magdalena Hagner-Derengowska, Walery Zukow// International Journal of Human Movement and Sports Sciences 8(5): 249-257, 2020 http://www.hrpub.org, DOI: 10.13189/saj.2020.080513.
 3. Сутність визначення фінансових активів у діяльності інститутів спільного інвестування у поїздах/ О.Г.Харчук, І.Жила//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”. – Вип. 21-22. –К.: ДЕТУТ, 2012. 2 частина – С. 151-159.
 4. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження інформаційних технологій в залізничному транспорті/ О.Г.Харчук//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”. – Вип. 23-24. – К.: ДЕТУТ, 2013. С. 197-202.
 5. Розвиток процесу транспортної інтеграції та створення єдиного ринку транспортних послуг в ЄС/ О.Г.Харчук//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013.– С. 63-70.
 6. Передумови створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг/ О.Г.Харчук, О.О. Афанасьєв//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 29. –К.: ДЕТУТ, 2014.– С. 55-61.
 7. Стратегічні завдання, що вирішуються в операційному менеджменті/ О.Г.Харчук//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”. – Вип. 32. – К.: ДЕТУТ, 2015. С. 321-327.
 8. Проблеми та перспективи розвитку аграрного виробництва в Україні/ О.Г.Харчук, Б. Василівський//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 36. – К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 273-281.
 9. Основи міжнародних логістичних систем, управління запасами і складським господарством / О.Г.Харчук, І.Г. Батечко//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 39. –К.: ДЕТУТ, 2017.– С. 301-311.
 10. Деякі аспекти матеріально – технічного забезпечення: координація закупівель залізничного транспорту/ О.Г.Харчук, І.Г. Романчук//Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 38. –К.: ДЕТУТ, 2016.– С. 93-100.
 11. Розвиток реклами на транспортних засобах/ О.Г.Харчук, І.М. Смирно// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — Вип. № 15 (37). – Київ: 2017. 2 том. – С. 69-74.
 12. Критерії вибору перевізника для підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, М. О. Безносько //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.– № 20. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-20-2017.
 13. Тенденції сучасного розвитку рекламного ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, С.А. Черевач//Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.– № 20. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-20-2017.
 14. Особливості надання публічних послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018.– № 23. – Режим доступу до статті: http//global-nationаl.in.ua/issue-23-2018.
 15. Специфіка тарифної політики залізниць по перевезенню вантажів у транзитному сполученні [Електронний ресурс] / О. Г. Харчук, Є. С. Тимченко // Економіка та суспільство. – 2018.– № 17. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua.
 16. Фінансове забезпечення розвитку залізничних транспортних мереж в ЄС/ О.Г.Харчук, І.В. Буцерога//Зб. наук. праць ДУІТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 41(1). – К.: ДУІТ, 2018.– С. 64-75.
 17. Ризики та загрози використання водних ресурсів в проблемних регіонах України/ О.Г.Харчук, Н.В. Пахота//Зб. наук. праць ДУІТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 42(2). – К.: ДУІТ, 2018.– С. 102-111.
 18. Інфраструктурні проекти: сутність, види та їх значення для транспортної галузі України/ О.Г.Харчук, В.В. Іваниченко// Зб. наук. праць ДУІТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 43-44 – К.: ДУІТ, 2019.– С. 42-51.
 19. Актуальні питання мотивації та система оплати праці на підприємстві/ О.Г.Харчук, І.В. Тарновська//Зб. наук. праць ДУІТ. Серія „Економіка і управління”.– Вип. 45. – К.: ДУІТ, 2019.– С. 115-125.
 20. Міжнародна торгівля України: стан та перспективи розвитку/ О.Г.Харчук//Зб. наук. праць «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського» Серія „Економіка і управління” Том 30(69).N 4, 2019.
 21. Інвестиційна позиція України та особливості іноземного інвестування в Україну/ Харчук О.Г., Колотило П.В. //Зб. наук. праць «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського» Серія „Економіка і управління” Том 31(70).N 5, 2020, С.29-36. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

 Тези доповідей

 1. Аналіз підходів щодо оцінки економічної ефективності діяльності вагонних дільниць/О.Г. Харчук: тези доп. // міжн. наук.-практ. конф. [«Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» «МІЛ-2014»]. (Одеса, 23-25 вересня 2014р.). К.: ДАЗТУ, 2014. – С.69-71.
 2. Портфоліо як інноваційний метод оцінювання знань студентів в системі підготовки фахівців транспортної галузі/О.Г. Харчук, З.П. Двуліт, І.В. Дідовець: тези доп. // наук.-метод. конф. Університету [«Сучасний підхід до використання новітніх технологій в системі підготовки фахівців транспортної галузі»]. (18 – 19 листопада 2014 р.). К. ДЕТУТ,2014. –C 9-10.
 3. Організація практичних занять та самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Операційний менеджмент”/О.Г. Харчук: тези доп. // наук. – метод. Конф. [“Реформування вищої школи : актуальний стан i проблеми” науково-методичної конференції Університету «Реформування вищої школи: актуальний стан і проблеми»]. К.: ДЕТУТ, 2015. – С.17-18.
 4. Розвиток реклами на транспорті/О.Г. Харчук: тези доп. //міжн. наук.-практ. конф. [«Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті» (конференція «МіЛ-2015»)], (Кам’янець-Подільський, 29.09.2015 – 02.10.2015) – К.: ДЕТУТ, 2015. – С.25-27.
 5. Шляхи підвищення якості обслуговування пасажирів на залізничному транспорті/О.Г. Харчук, О.С. Валицький: тези доп. //Наук-практ конф. молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки»– К.:ДЕТУТ, 2017. – С.177-179.
 6. AGILE-методи управління організаціями та проектами/О.Г. Харчук, Ю.М. Чичкан: тези доп. // Всеукраїнська наук.-практ. конф. [“Сучасні підходи до управління підприємством”]. ( Кив, 11 квітня 2019 р. – с. 106.
 7. Сутність комерційної роботи як елементу операційного менеджменту виробничої сфери залізничного транспорту/О.Г. Харчук: тези доп. // Міжн.-практ. конф. [«Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному транспорті: реалії і перспективи» (далі конференція «МіА – 2019»)], (Ужгород, 25-27.09.2019р.). – С. 19-21.
 8. Розвиток географічної структури зовнішньої торгівлі експорту та імпорту України за 1996-2018 роки /Харчук О.Г., Астапова О.В. //III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки», Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019р., м. Запоріжжя с.60-63.
 9. Експорт України: динаміка, постачальники та товарні позиції./Харчук О.Г., Ніконенко Д.М.// III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки», Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019р., м. Запоріжжя. с.58-60.
 10. Імпорт України: динаміка, постачальники та товарні позиції./Харчук О.Г., Іваницька А.В.// III Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки», Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019р., м. Запоріжжя. с.55-58.
 11. Розвиток вітчизняної зовнішньої торгівлі в розрізі географічної структури експорту та імпорту за 10 місяців 2019 року. /Харчук О.Г.,Мірошниченко Д.Т. //Збірник Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери» (25 січня 2020 року). стор.18-23.

Методичні праці

 1. Двуліт З.П. Харчук О. Г. Стратегічний менеджмент: Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійного опрацювання матеріалу для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної та заочної форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 103 с.
 2. Харчук О. Г. Операційний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». – К.: ДЕТУТ, 2014. – 83 с.
 3. Бакаєв Л. О., д.е.н., проф., Бакалінський О. В., д.е.н., проф., Двуліт З. П., к.е.н., доц., Колесникова Н.М., д.е.н., проф., Харчук О. Г., к.е.н., доц. Методичні поради щодо організації підготовки шодо складання державного іспиту з фаху для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» усіх форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 143с.
 4. Програма виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»/ Бакаєв Л.О.,Бакаєва І.Г./ . К.:ДЕТУТ,2015.-22с.
 5. Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 6.030601, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» /Бакаєв Л.О., Вертель В.В., Харчук О.Г. – К.: ДЕТУТ, 2015. – 51 с.
 6. Оперційний менеджмент: Методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання/ Харчук О.Г., Чичкан Ю.М. – К.: ДУІТ, 2018. – 49 с.