Шановні відвідувачі!

 Колектив кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування вітає Вас на нашій сторінці!

 

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування є випусковою кафедрою та здійснює якісну підготовку фахівців освітніх ступенів:

«бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» і 075 «Маркетинг»;

«магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальностями 051 «Економіка» і 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»);

«доктор філософії» за спеціальністю 051 «Економіка».

Гарантами освітніх програм  є: 

  • освітній ступінь «бакалавр»:

спеціальність 051 «Економіка» – Приймук Ольга Романівна – кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;
спеціальність 075 «Маркетинг» – Ярим-Агаєв Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;

  • освітній ступінь «магістр»

спеціальність 051 «Економіка» – Ейтутіс Георгій Дмитрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ;

  • освітній ступінь «доктор філософії»

спеціальність 051 «Економіка» – Яновська Вікторія Петрівна – доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача, професор кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування ДУІТ.
 
Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, який здобув ступінь бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», може працювати у сфері економіки та управління на підприємствах державної та приватної форми власності, займаючи посади економіста, економіста із матеріально-технічного постачання, економіста з планування, економіста зі збуту, економіста із ціноутворення, економіста обчислювального центру, економіста з податків та зборів, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з фінансової роботи, економіста-демографа, економіста-статистика і займатися підприємницькою діяльністю.
 
В процесі підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: критичний аналіз наукових і практичних здобутків теорії та практики економіки підприємств; розрахунок і аналіз економічних показників діяльності організації, підрозділів; встановлення тенденцій розвитку досліджуваних процесів та явищ; визначення характеру та ступеня впливу макро- та мікроекономічних процесів на бізнес-становище підприємства; прийняття професійних рішень за результатами аналізу законодавчих і нормативних актів, зіставлення та порівняння економічних показників, використання економіко-математичних моделей; проведення моніторингу основних конкурентів організації; визначення цін та обсягів виробництва в умовах конкуренції; визначення альтернативних варіантів використання економічних ресурсів за результатами аналізу наявних ресурсів та з застосуванням моделей альтернативних витрат; оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; управління трудовими ресурсами, проведення розрахунків та обґрунтовування заходів підвищення продуктивності праці, впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань; управління персоналом, здійснення обліку кадрів, визначення структури та розрахунок чисельності працівників, обґрунтування ефективних заходів мотивування; обрання оптимальних варіантів співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлення та підтримка взаємовідносини з іншими організаціями; розуміння принципів права та їх зв’язку з економічними процесами, підготовка засновницьких документів з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством; управління компанією за допомогою планування та контролю, розробка тактичних та оперативних планів поточної діяльності, бізнес-планування; поєднання усіх видів ресурсів, колективної праці по досягненню місії організації.
 
Випускник з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, які здобули ступінь бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», може працювати у сфері маркетингу на підприємствах державної та приватної форми власності на посадах: маркетолог, маркетолог промислового підприємства, бренд-менеджер, маркетолог транспортної сфери, менеджер з логістики, менеджер зі збуту, адміністративний аналітик у відділі розподілу товарів, маркетинговий аналітик, менеджер з маркетингу, фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку, спеціаліст рекламного відділу (менеджер з реклами), економіст зі збуту, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, рекламіст, фахівець з методів розширення ринку збуту, менеджер із просування продукту (промоушн-менеджер), менеджер із зв’язків з громадськістю і пресою (PR-менеджер), спеціаліст з інтернет-маркетингу, медіа-байер, адміністратор торговельного підприємства, товарознавець, торговельний представник, торговельний брокер (маклер), агент рекламний, помічник керівника (підприємства, установи), організатор-діловодства, брокер, дилер, маклер.
 
В процесі підготовки за спеціальністю 075 «Маркетинг» бакалавр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: розуміння, критичний аналіз й узагальнення теорії маркетингу, історії її розвитку; логічна і послідовна передача базових знань предметної області маркетингу; сприйняття нової інформації й її інтерпретація в контексті засвоєної маркетингової інформації; коректне застосовання методів, прийомів та інструментів маркетингу; розуміння особливостей та теоретико-прикладних засад проведення досліджень, пов’язаних зі специфікою предметної області маркетингу; обґрунтування, презентація і впровадження результатів маркетингових досліджень; визначення впливу функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів; розробка маркетингового забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності; розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності; розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування сучасних інформаційних систем підтримки маркетингових управлінських рішень; розуміння та використання законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-функціональному розрізі; вдосконалення функцій маркетингової діяльності.
 
Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, які здобули ступінь магістра за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», може працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).
 
Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 051 «Економіка», може працювати у: економічних, фінансових, маркетингових та аналітичних службах організацій різних галузей та форм власності; органах державної та муніципальної власності; академічні та відомчі науково-дослідні організації; фінансові, кредитні та страхові організації та заклади; підприємницьких структурах транспортного комплексу тощо, займаючи посади: комерційний директор, керівники комерційних служб підприємств, їх заступники; керівники і спеціалісти планово-економічного відділу; керівники і спеціалісти відділу ціноутворення; керівники та спеціалісти відділу праці та заробітної плати; керівники та спеціалісти відділу зовнішньоекономічної діяльності; керівники та спеціалісти відділу управління майном; керівники та спеціалісти відділу економічної аналітики; керівники і спеціалісти відділу економічного аналізу; аналітики економічного та планово-економічного відділів; фінансовий директор, керівник фінансового відділу підприємств різних форм власності; керівник і спеціаліст податкового планування; керівник і спеціаліст по управлінні ресурсами на підприємстві; фінансовий аналітик підприємства.
 
В процесі підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» магістр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: володіння системою загальноекономічних законів й принципів, знання та розуміння сучасного економічного стану, тенденцій і проблем у внутрішній та зовнішній економічній політиці підприємств; застосовування науково-практичних досліджень у фінансово-економічній та виробничо-господарській діяльності підприємств та організацій різних форм господарювання; узагальнення та критичне оцінювання результатів досліджень; формування та систематизація аналітичних матеріалів щодо оцінювання економічного стану підприємства, своєчасного прийняття стратегічних рішень, визначення факторів впливу зовнішнього середовища на результати діяльності підприємства з метою забезпечення його високого конкурентного статусу на ринку; прогнозування основних соціально-економічних показників; обґрунтовування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру, ефективна організація професійної діяльності, обробка аналітичних матеріалів, прийняття раціональних рішень та контроль їх виконання; розробка та управління проектами, підготовка завдань та розробка проектних рішень, оцінка ефективність проектів з врахуванням фактору невизначеності; розробка інвестиційних проектів та стратегії розвитку підприємств, визначення стратегічних альтернатив, обґрунтування оптимальних варіантів з урахуванням прийнятого рівня ризику; управління економічними ризиками, оцінка ризиків в умовах невизначеності, встановлення потенційних та існуючих ризиків діяльності підприємства, розроблення шляхів мінімізації впливу ризиків на господарський механізм; управління якістю на підприємстві, моніторинг якості, застосовування інструментарію управління якістю із врахуванням галузевої специфіки; управління фінансами, формування стратегії ефективного розміщення фінансових ресурсів, визначення впливу антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства; визначення прийнятних моделей інтелектуального бізнесу, схем і моделей просування, комерціалізації інтелектуальних продуктів; управління потенціалом, конкурентоспроможністю і вартістю підприємства, визначення конкурентних переваг, масштабів конкурентного середовища підприємства, оцінювання конкурентних сил на ринку.
 
Магістри зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» покликані використовувати знання сучасної економіки з метою підвищення ефективності роботи в системі органів управління підприємствами. Отримання фаху з бізнес-адміністрування надасть можливість комплексно та всебічно аналізувати теоретичні й практичні аспекти адміністративної діяльності при розв’язанні управлінських завдань і проблем із застосуванням сучасних інструментів економічної науки, розробляти прогнози та приймати управлінські рішення на різноманітних етапах діяльності фахівця з бізнес-адміністрування.
 
Випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування», може працювати у державних і приватних установах та організаціях: у державних установах провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність, займаючи посаду керівника (директора, начальника та ін.) департаменту, директора з економіки, начальника управління, начальника відділу, керуючого санацією, голови правління, директора (начальника, ін. керівника) підприємства, директора (начальника) обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, директора представництва, філії, центру; у приватних та в інших організаціях чи установах може займати посади, які передбачають наявність ступеня магістра, і провадити організаційну, управлінську та консультативну діяльність.
 
В процесі підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» магістр здобуває такі спеціальні (фахові) компетентності як: виявлення економічних, технологічних, маркетингових та ін. проблеми функціонування та розвитку підприємства, аналіз, структурування та обґрунтовування шляхів їхнього вирішення; організація проведення аудитів, виявляти порушень та неефективності використання ресурсів; використання методів статистичного, математичного, маркетингового аналізу для оцінки бізнес-середовища та положення підприємства на ринку; оцінювання ринкового становища підприємства та виявлення перспектив розвитку; організація розробки та впровадження інформаційних систем як елементу управління підприємством; використання необхідних інструментів маркетингової політики для аналізу результатів економічної діяльності, оцінки положення підприємства на ринку, планування та прогнозування зміни показників; виявлення впливу макро- та мікроекономічних елементів на бізнес-становище підприємства; розгляд змін компанії як результат управлінської діяльності та управління змінами з урахуванням нових технічних, технологічних та організаційних ідей та зміни становища на цільовому ринку; управління компанією за допомогою планування та контролю, застосування концепцій, методів та інструментів впровадження планування та моніторингу в технічній і бізнес-сферах, використання стратегічного планування як засобу досягнення стратегічних цілей підприємства; розуміння особливостей бізнес-функцій, бізнес-об’єднань, географічних регіонів, розмірів підприємств, галузей бізнесу, організація бізнес-керівництва компанією з урахуванням масштабів підприємства, особливостей бізнес-процесів, положення на ринку, базових знань теорії управління; впровадження і використання принципів етики в діяльності компанії, взаємовідносинах з партнерами та клієнтами; обґрунтування прийняття управлінських рішень відповідно до законодавства України та нормативних актів національного та міжнародного рівнів.
 
Випускник вищої освіти підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» може працювати у вищих навчальних закладах, займаючи посади, передбачені для науково-педагогічних або наукових працівників, і провадити навчальну, методичну, наукову та організаційну діяльність; у наукових установах на посадах, які передбачають наявність ступеня доктора філософії, і провадити наукову та організаційну діяльність; в інших організаціях на керівних посадах з провадженням організаційної діяльності.
 
В процесі підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» формуються такі спеціальні (фахові) компетентності як: критичний аналіз наукових і практичних здобутків теорії та практики економіки підприємства, виявлення тенденції розвитку досліджуваних явищ та процесів; виокремлення невирішених конкретних наукових завдань економіки підприємства та обґрунтовувати актуальності їхнього дослідження; розуміння економічних, політичних, соціальних й ін. процесів, що відбуваються на галузевому, загальнодержавному та глобальному рівнях, та з їх урахуванням розробка комплексних інноваційних шляхів розв’язання актуальних наукових завдань; виконання оригінальних досліджень, генерування нових ідей щодо розв’язання актуальних наукових завдань економіки підприємства та досягати нових наукових результатів; використання у дослідженнях сучасних економічних концепцій, новітніх наукових методів, науково-методичних підходів з економіки підприємства; створення нових науково-методичних підходів для проведення економічних досліджень та розробка сучасних стратегій, концепцій, організаційно-економічних механізмів тощо; інтерпретація результатів досліджень з економіки підприємства, перетворення їх в теоретичні надбання та інструменти практичного застосування; аргументоване відстоювання власної позиції стосовно наукового значення та потенційних наслідків впровадження отриманих результатів у дискусіях із досвідченими науковцями в галузі економіки; демонстрація оригінального творчого підходу у розв’язанні актуального наукового завдання та прикладних проблем розвитку економічної діяльності підприємства.
 
З початку свого заснування у 1999 році кафедра входила до різних структурних підрозділів Університету і пройшла у своєму розвитку ряд трансформаційних етапів. В зв’язку з реорганізацією ВНЗ у 2017 р. кафедра отримала назву економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування.
 
Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.
 
На кафедрі працює 6 осіб професорсько-викладацького складу (з них 2 професори та доктори наук , 3 кандидати наук та доценти, 1 старший викладач) та 2 особи навчально-допоміжного персоналу.
 
При кафедрі функціонує наукова школа зі спеціальності 051 «Економіка» щодо розв’язання наукових завдань та вирішення науково-прикладних проблем з економіки та управління підприємствами в межах напряму наукових досліджень: «Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств транспортного комплексу України». Співробітники кафедри є активними членами наукової школи, підвищують свій кваліфікаційний рівень, оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, публікують монографії, посібники та підручники, в т.ч. електронні. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.
 
Кафедра має тісні зв’язки з ПАТ «Укрзалізниця» та його філіями, а також з Дарницьким вагоноремонтним заводом, центром транспортного сервісу «Ліски», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», КП «Київський метрополітен» та іншими підприємствами, де студенти проходять виробничу та переддипломну практики.
 
Наукова робота зі студентами є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу при підготовці якісних фахівців з обраного профілю навчання. Її підсумки висвітлюються у доповідях на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах і публікуються у збірниках наукових праць. Також студенти беруть участь у роботі наукових гуртків.
 
При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Економіст», в рамках якого студенти та аспіранти Університету ведуть активну науково-дослідну діяльність, вирішують гуманітарні та науково-практичні проблеми.
 
Завдяки постійному залученню до наукових досліджень, отже поглибленому вивченню змісту фахових дисциплін студенти кафедри постійно беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах та стають їх дипломантами.
 
При кафедрі працює краєзнавчий гурток «Відома-невідома Україна» в рамках якого здійснюються культурно-масові заходи, організовуються фахові екскурсії до музеїв, історичних пам’яток, виставок.
 
Переконані, що вибір спеціальності 051 «Економіка», 075 «Маркетинг» та спеціалізації «Бізнес-адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» стане першим кроком на шляху до Вашого успішного майбутнього!
 

Положення про кафедру економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування