popova

Посада – доцент

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Основні дисципліни, що викладає:

 • Логістика
 • Функціональна логістика
 • Фінансові потоки в логістичних системах

Наукова діяльність
 
Навчальні посібники:

 1. Соціально-економічна географія України: навч. посібник / О.Л. Закотнюк, Ю.М.Попова,- К.: Видавничий дім «АртЕК», 2016.-242 с.
 2. Multimodal cargo transportation and logistics services / V. Kovalskyi, S. Lytvynenko, Y. Lavrushchenko, Y. Popova // Publish House «Kondor». 220 p., 2020.

Монографії:

 1. Вплив міжтериторіальних економічних нерівностей на відтворення регіонального соціуму / Ю.М. Попова, О.Л. Закотнюк. Монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 270 с.
 2. Development of modern e-commerce in Ukraine // Modern Management: Logistics, Economy, Education, Administration. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – p. 216.
 3. Логістичний потенціал підприємств транспортної сфери: монографія / Г.Ю. Кучерук, О.В. Левченко, І.Г. Смирнов, О.В. Шкуренко та ін. К.: ДЕТУТ, 2017. 202 с.

Наукові статті:

 1. Стандартизація як фактор підвищення якості й ефективності української логістики / Попова Ю.М. // Менеджер. – 2017.- №4(77). – С. 145-152.
 2. Modern E-commerce as the basis for the development of transport and providers in Ukraine. // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific school, 28 (4), 117-121.
 3. Сутність компетентнісного підходу та обґрунтування впровадження у систему вищої освіти / Н.М. Ткачова, Ю.М. Попова // Гуманітарний ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том II (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 295-307.
 4. Зарубіжний досвід економічного розвитку територій / Ю.М. Попова, Т. Рибаченко // Зб. наук. праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – ДЕТУТ, 2015.– С. 261-267.
 5. Вирішення проблем регулювання діяльності транспортних підприємств в умовах розвитку електронної комерції. – С.272-282 / Ю.М. Попова  //Економіка і організація управління. – Збірник наукових праць. – Випуск №3 (23). – 2016.
 6. Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту / Ю.М. Попова // Економіка і організація управління. – № 4(27). – 2017. – С. 131-141.
 7. Контрейлерні перевезення як напрям розвитку ринку транспортних послуг / Попова Ю.М. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». Випуск 40.- 2017.- С.31-43.
 8. Особливості оцінювання ефективності діяльності транспортних підприємств в сучасних умовах // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. – №14. – 2017. – С.173-180
 9. Логістичне забезпечення сервісного обслуговування на автомобільному транспорті. – С. 138-144 // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально–економічного розвитку: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління – Серія «Економіка». -Том ХVІII. -Випуск 304. – 2017 -295 с.
 10. Компетентнісний підхід як сучасний орієнтир розвитку вищої освіти в Україні / Ю.М. Попова, М.М. Дєліні // Edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Nr 1.б 2015. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. С. 66-69.
 11. Оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок / Ю.М. Попова, С.Л. Літвиненко, К.В. Банар, В.В. Косюк // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. Дніпро: ДДАЕУ, 2019. №11. URL: www.economy.nauka.com.ua/pdf/11_2019/87.pdf.
 12. Потенціал неурядових організацій в регулюванні міграційного руху населення / О.О. Чуприна, О.С. Трегубов, Ю.М. Попова // Менеджер. Вісник ДонДУУ. «Серія Економіка». 2019. №2 (83). С. 54-62.
 13. Interaction of logistics 4.0 and Consumer Oriented Marketing Using ICT / A. Galkin, Yu. Popova, E. Chuprina, D. Shapovalenko // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 2019. Том 33. p. 6751-6760. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074065351&origin=inward&txGid=23aaed2c3549e842d21f00d94cbc947c. (Scopus, Web of Science).
 14. ATTRACTIVENESS MODELING OF RETAIL ON EMOTIONAL FATIGUE OF CONSUMERS / A. Galkin, Y. Popova, О. Bodnaruk, Y. Zaika, E. Chuprina, D. Shapovalenko, O. Kolonataievskyi // The South East European Journal of Economics and Business, 14(2), p. 106-116. Retrieved from http://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/article/view/1025. (Scopus).
 15. ADAPTATION OF WILSON’S MODEL FOR INTERNATIONAL TRADE / T. Nestorenko, Y. Popova, L. Savchenko, S. Maksymov // Journal of Modern Economic Research (JMER), 2020, № 2.

Участь у конференціях за профілем кафедри за останні 5 років (всього 11 конференцій), у тому числі:

 1. III-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості», Львів, 14-16 травня 2015 року.
 2. XI-а науково-практична міжнародна конференція «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика», Харків, 11-13 червня 2015 року.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні транспортні коридори: вісь Захід-Схід та Шовковий шлях», Одеса, Україна – Батумі, Грузія, 30 квітня – 8 травня 2016.
 4. VІІI-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку транспортної логістики» Інтер-ТРАНСЛОГ’2017, Батумі-Самсун, Грузія-Туреччина, 9-17 грудня 2017 року.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку», Київ, 15 листопада 2017 року.

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Вплив міжтериторіальних економічних нерівностей на відтворення регіонального соціуму» № 64899 (автори – Ю.М. Попова, О.Л. Закотнюк) (50%).
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Соціально-економічна географія України» № 65292 (автори – Ю.М. Попова, О.Л. Закотнюк) (50%).

Міжнародне стажування:

 1. International Institute of Innovations «Science-Education-Development», Warsaw, Poland, the Titles of the Work are: «Marketing and Logistics Management System», «Economics and Management of National Economy», «Economics, Organization and Management of Enterprises, Industries, Complexes», «Innovative Technologies in Science and Education in the EU», 150 hours, the total training period is three months: from 1st of February 2017 to 30th of April 2017.

Участь у професійних об’єднаннях:
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».
Експерт технічного комітету стандартизації 183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання» при Асоціації «Український логістичний альянс».

Контактна інформація:
адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, 705 аудиторія
телефон: роб. 044-591-51-65
e-mail: yuli-p@ukr.net