chkurenko

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Основні дисципліни, що викладає:

 • Інформаційні системи і технології в логістиці
 • Фінансові потоки в логістичних системах
 • Стратегічне управління логістичною інфраструктурою
 • Вантажознавство
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Управління якістю в логістичних системах
 • Ціноутворення в логістичних системах

Наукова діяльність

Монографії:

 1. Логістичний потенціал підприємств транспортної сфери: монографія / Г.Ю. Кучерук, О.В. Левченко, І.Г. Смирнов, О.В. Шкуренко та ін. К.: ДЕТУТ, 2017. 202 с.
 2. Механізм поглиблення співпраці України з міжнародними організаціями / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорової Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019. 302 с. (с.62-75).

Наукові статті:

 1. Контрейлерні перевезення як напрям розвитку ринку транспортних послуг / О.В. Шкуренко, Ю.М. Попова, А. Панов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». Вип. 40. К.: ДЕТУТ, 2017. 317 с., с. 31-44.
 2. Досвід розвитку логістичного менеджменту в Європейських країнах / О.В. Шкуренко, Р.М. Ящук // Scientific and educational journal «The genesis of genius», Geneva, Switzerland, DECEMBER, 2017. С.73-78.
 3. Риски как неотъемлемая часть международной логистической системы (на примере транспортной составляющей) / О.В. Шкуренко, В. Голованцова // Scientific and educational journal «The genesis of genius», Geneva, Switzerland, DECEMBER, 2017. С.69-72.
 4. Modern E-commerce as the basis for the development of transport and logistics providers in Ukraine / Y. Popova, O. Shkurenko, O. Tregubov // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28, Number 4, 2018, p.117-121.
 5. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Економіка і організація управління. 2018. №3 (31). С.37-47.
 6. Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». 2019. № 1 (492). С.199-207.
 7. Управління конкурентоспроможністю підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Науковий журнал «ВІСНИК Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». 2019. № 3 (251). С.156-160.
 8. Formation of entrepreneurship model by innovation activity of industrial enterprises / I. Perevozova, M. Savchenko, О. Shkurenko, K. Obelnytska, N. Hrechanyk // Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22, Special Issue, 2019, Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651. (Scopus).
 9. Conceptual bases for the formation of the strategy of output of an industrial enterprise in the global market / M. Savchenko, О. Shkurenko // «The Potential of Modern Science» Volum 2. London, 2019. – 305 p. (p. 183-198) (Web of science).
 10. Формування системи менеджменту якості пасажирських перевезень швидкісними поїздами / О.В. Шкуренко, А.В. Шульгіна // Збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості». 2019. № 68. С.134-144.
 11. Злиття та поглинання як інструмент підвищення конкурентоспроможності компаній. Управління економікою: теорія та практика / О.В. Шкуренко, М.В. Савченко // Восьмі Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.О. Хандій (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), В.Є. Куриляк та ін. Київ, 2019. 288 с., С. 92-105.
 12. Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу / О.В. Шкуренко, М.В. Савченко // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». 2019. № 10. С.96-105.
 13. Strategy of Development of Logistic Infrastructure of Ukraine in the Conditions of European / O. Shkurenko, M. Savchenko // SHS Web of Conferences 67, 06046 (2019).
 14. Діагностика конкурентного середовища як інструмент розвитку річкових портів України / О.В. Шкуренко, Ю.Ю. Мельник // Науковий журнал «БІЗНЕС-ІНФОРМ». 2020. № 5 (508). С. 426-436.

Участь у конференціях за профілем кафедри за останні 5 років (всього 15 конференцій), у тому числі:

 1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку», Харків, 22-25 жовтня 2015 р.
 2. VIII-а Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення», Одеса, 23-25 травня 2018 р.
 3. IV-а Міжнародна науково-практична конференція фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців «Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку», Одеса, 2018 р.
 4. 1-st International Scientific and Practical Conference «IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN PROMOTING NATIONAL COMPETITIVENESS», Batumi Navigation Teaching University (Batumi, Georgia) December 13-14, 2018 р.
 5. ІХ-а Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення», Одеса, 22-24 травня 2019 р.
 6. Виклики та імперативи нової цифрової економіки. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом». 12 лютого 2020 р. Київ.

Міжнародне стажування:

 1. Economics and management (Certificate of training № 034, the Titles of the Work are: «Marketing and Logistics Management System», «Economics and Management of National Economy», «Economics, Organization and Management of Enterprises, Industries, Complexes», «Innovative Technologies in Science and Education in the EU») (International Institute of Innovations «Science–Education–Development», Warsaw, Poland, 150 hours, the total training period is three months: from 1st of February 2017 to 30th of April 2017).

Участь у професійних об’єднаннях:
Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».

Контактна інформація:
адреса: м. Київ, вул. Огієнко, 19, 7 поверх, 705 аудиторія
телефон: роб. 044-591-51-65
e-mail: dondyy@ukr.net