НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ БЛ ТА ТТ

Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів та аспірантів кафедри, а також фахову підготовку студентів.

Основними напрямками досліджень є: формування та розвиток логістичного потенціалу транспортного комплексу України; інноваційний розвиток ринку логістичних послуг на водному транспорті; запровадження державно-приватного партнерства в транспортній галузі; перспективи розвитку транспортних систем в Україні.

За результатами наукових дослідів викладачами кафедри протягом 2015-2019 років було опубліковано 8 монографій, понад 70 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, у т.ч. 6 статей – у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та вітчизняних науково-практичних та науково-методичних конференціях, логістичних форумах. Щорічно кафедрою проводиться засідання секції вузівської науково-практичної конференції.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними логістичними операторами України. Кафедрою щорічно організовуються круглі столи, присвячені логістичним подіям, та екскурсії на підприємства логістичної сфери.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Бізнес-логістика та транспортні технології», члени якого беруть активну участь у студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. У 2017-2019 роках наші студенти були переможцями Всеукраїнської олімпіади з «Інтегрованих транспортних систем», призерами Всеукраїнської олімпіади з «Логістики», переможцями конкурсу студентських робіт «Логістика очима студентів», Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

За останні 5 років викладачами кафедри було захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Кадровий потенціал кафедри спроможний забезпечити високу якість фундаментальної та професійної підготовки фахівців профільних спеціальностей.