bogomolovaПосада – завідувач кафедри

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор кафедри фінансів і кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наукові інтереси: фінансова безпека та управління розвитком фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання

Дисципліни, що викладає:  Фінансова безпека, Страхування, Страховий менеджмент, Фінанси транспорту, Основи управління фінансами залізничного транспорту

Основні публікації

Монографії та навчальні посібники з грифом МОН

 1. Основи управління фінансами залізничного транспорту/[М.В.Макаренко, Н.М.Колесникова, Н.І.Богомолова та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 2. Економіка вагонного господарства [Сич Є.М, Богомолова Н.І. та ін..].– К.: ДЕТУТ, 2012. – 342 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-2529 від 22.02.2012 р.).
 3. Богомолова Н.І. Економіка розвитку залізничного холодотранспорту / Сич Є.М., Богомолова Н.І. . –  К. : «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2003. – 224 с.
 4. Богомолова Н.І. Економічні аспекти контейнерно-контрейлерного обслуговування клієнтури залізничного транспорту / Сич Є. М., Богомолова Н.І., Андрієнко М.М., Кислий В. М. -Київ: “Видавництво “Логос”, 2007. – 392 с.
 5. Богомолова Н.І. Організаційно-економічні проблеми розвитку локомотивного господарства / Сич Є.М., Богомолова Н.І., Сергієнко М.М. – К. : Логос, 2008. – 414 с.
 6. Богомолова Н.І. Організаційно-економічні основи прискорення залізничних перевезень / Богомолова Н.І. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.

Наукові статті

 1. Богомолова Н.І. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні / Н.І. Богомолова //   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. – №34. – С. 496–502.
 2. Богомолова Н.І. Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства / Н.І. Богомолова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2014. –  Вип. 27. –  С. 277-281.
 3. Богомолова Н.І. Особливості страхування застави в Україні  / Н. Богомолова, Г. Лищитович // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. –  2015. –  Вип. 32. –  С. 179-186.
 4. Богомолова Н.І. Особливості управління фінансово-економічною діяльністю залізничного транспорту / Богомолова Н.І., Кравченко О.О.  // Інвестиції: практика і досвід, № 24, 2012. – С. 12 – 14.
 5. Богомолова Н. І. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як базова умова їх розвитку / Н. І. Богомолова. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2017. – №40. – С. 287-291.
 6.  Nadia Bogomolova. Controling and insurance in economic security of transport companies / N. Bogomolova, J. Hrynchiy,  O. Ozerova  // Profesinës studijos: teorija ir praktik  (Išleido Šiaulių valstybinė kolegija, LT, Šiauliai), 2016 /16. – Р. 167-171.
 7. Богомолова Н.І. Аналіз фінансової стійкості залізничного транспорту України / О.О. Кравченко, Н.І. Богомолова // Зб. наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління», Вип. 27. – Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2014. – С. 154–163.
 8. Богомолова Н.І. Підходи до фінансування інвестиційної діяльності залізниць  / Н. Богомолова, Я. Дегтярьова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 154–160.
  1. Богомолова Н.І. Метод визначення собівартості продукції як фактор ефективності використання потенціалу підприємства / Н.І. Богомолова, О.В. Познякова // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 1. – 2011. – С. 49–52.

10. Богомолова Н.І. Фінансова стратегія залізничного транспорту: особливості формування та реалізації / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 1.[Електронний ресурс].

11. Богомолова Н.І. Проблеми формування системи видатків Державного бюджету / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. та інші.

12. Богомолова Н.І. Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті / Н.І. Богомолова, О.О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості, № 34 – Х.: Вид-во УкрДАЗТ, 2011. – С. 51–54.

13. Богомолова Н.І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави / Н.І. Богомолова // Ефективна економіка, 2011. – № 11. [Електронний ресурс].

14. Богомолова Н.І. Фінансово-економічна оцінка супутніх результатів прискорення залізничних перевезень / Н.І. Богомолова // Економічний простір, 2011. – №55. – С. 68–78.

15. Богомолова Н.І. Відтворювально-оптимізаційна  парадигма ціноутворення як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності залізниць / Н.М. Колесникова, Н.І. Богомолова, В.В. Чорний // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”.-Вип. 18. Частина 2 .- 2011.- С. 26-32.

16. Богомолова Н.І. Особливості формування доходів залізничного транспорту в сучасних економічних умовах / Н.І. Богомолова, Г.П. Сеник // Зб. наук. праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія “Економіка і управління”. – Вип. 18. Частина 2.- 2011.- С. 41-50.

17. Богомолова Н.І. Фінансові умови та принципи прискорення залізничних перевезень // Економіка транспорту та промисловості, 2011. – № 36. – С. 246-250.

18. Богомолова Н.І. Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні / Богомолова Н.І., О.І. Панченко, Х.І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник – Чернігів: ЧДТУ, 2011 – № 4 (54). – С. 313–322.

 

Інші праці:

 1. Богомолова Н. І., Соколова Е. О. Гроші та кредит. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Облік і аудит» «Економіка підприємства», «Менеджмент». –  К.: ДЕТУТ, 2012. – 188 с.
 2. Богомолова Н.І., Грознецька Л.П. Страхування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». –  К.: ДЕТУТ, 2016. – 38 с.
 3. . Богомолова Н.І., Корольова Н.М., Сеник (Савіцька) Г.П. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 та 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» денної і заочної форм навчання.
 4. Богомолова Н.І. Фінанси транспорту. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Богомолова Н.І., Гудкова В.П., Андрієнко М.М.К.: ДЕТУТ, 2011. – 108 с.
 5. Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Талавіра Є.В. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи магістра студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами), 2013.
 6. Богомолова Н.І., Андрєєва О.В., Пінчук С.С. Наскрізна програма практики студентів напряму 6.03050801  «Фінанси і кредит», 2012.
 7. Богомолова Н.І. Контролинг и страхование в системе экономической безопасности транспортних предприятий / Богомолова Н.І. // Развитие бизнеса и предпринимательства в отраслях : Научный  семинар, Литва, Шяуляй, 12 апреля 2017 г.
 8. Богомолова Н.І. Формування професійних компетентностей при викладанні дисциплін: «страхування», «страхові послуги» та «страховий менеджмент» / Богомолова Н.І., Голубєв Д.І. // Забезпечення якості освітньої діяльності: стан, проблеми та перспективи матеріали міжвузівської науково-методичної конференції (24 листопада 2016 р.). – C. 9-10.